Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου, 2021

Τρεις θέσεις στην Περιφέρεια για τη δακοκτονία

Μέχρι και αύριο Τρίτη θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι για τις τρεις θέσεις εργασίας που προκήρυξε η Περιφέρεια μέσω της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας για τη φετινή δακοκτονία.
Πρόκειται για εργατοτεχνικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, αριθμού 2 ατόμων (έως και 60 ημερομίσθια) και 1 άτομο (έως 34 ημερομίσθια) με απασχόληση εντός χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30 Νοέμβριου του 2019 στην αποθήκη της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και γενικότερα σε εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού της δακοκτονίας, ως εργάτες αποθήκης, για την κάλυψη εποχικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 2019.

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν:
1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.
2.Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας (σχετική βεβαίωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας).
3.Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας σε επίπεδο Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα.
5. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών: Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή τους κατάσταση και αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Απαιτείται η προσκόμιση και των δύο πιστοποιητικών.

Για αλλοδαπούς

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και επιπλέον φωτοτυπία ΆΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ η οποία παρέχει δικαίωμα άμεσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης έχει γίνει στο χώρο ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, Καραντώνη 2, Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81131, στο Δημαρχείο, στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (www.pvaigaiou.gov.gr) καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr. Θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης μόνο από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και από το Δήμο όπου έχει έδρα η εν λόγω Υπηρεσία.
Εδώ να θυμίσουμε ότι η περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης δημοσιεύθηκε στο φύλλο της περασμένης Δευτέρας από τα “Νέα της Λέσβου”.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση (ΣΟΧ2/2019) με συνημμένα τα αναφερόμενα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας που βρίσκεται έναντι των γραφείων των “Νέων της Λέσβου” στην περιοχή του Αγίου Θεράποντα, οδός Καραντώνη 2, Μυτιλήνη, 81131, Γραφείο 11, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (τηλ. επικοινωνίας: 2251046665).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι και αύριο Τρίτη.