Προκηρύχθηκαν οι 11 θέσεις για καθαριστές

915

Προκηρύχθηκαν οι 11 θέσεις που κατανέμονται στο Νομό Λέσβου και συγκεκριμένα 9 στο νησί μας και 2 σε Λήμνο και τον Άγιο Ευστράτιο από τις συνολικά 143 θέσεις που θα καλύψει άμεσα η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, στην οποία υπάγονται και οι υγειονομικές υπηρεσίες του νησιού μας και ως γνωστόν εδρεύει στον Πειραιά.

Πρόκειται για προσλήψεις με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για Προσωπικό Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Καθαριότητας και για διάρκεια απασχόλησης μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018. Ήδη την Παρασκευή η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στον τοπικό Τύπο, οπότε τυπικά ξεκίνησε και η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου.

Όπως ήδη έχουν γράψει εδώ και δύο εβδομάδες τα «Νέα της Λέσβου» από τη σελίδα τους «Ευκαιρίες Εργασίας», οι θέσεις καθαριστών – καθαριστριών κατανέμονται ως εξής:

ΛΕΣΒΟΣ

-1 θέση για το ΠΕΔΥ Μυτιλήνης 8ωρης πενθήμερης απασχόλησης (Κωδικός θέσης 190).

-1 θέση για τα Περιφερειακά Ιατρεία, Ιππείου, Κάτω Τρίτους, Σκοπέλου, Παπάδου και Παλαιοκήπου για απασχόληση 2 ώρες ημερησίως σε κάθε ιατρείο και για τρεις ημέρες την εβδομάδα (Κωδικός θέσης 191)

-1 θέση για το Περιφερειακό Ιατρείο Συκαμιάς για απασχόληση 2 ώρες ημερησίως για τρεις ημέρες την εβδομάδα (Κωδικός θέσης 192)

-1 θέση για τα Περιφερειακά Ιατρεία Μανταμάδου, Κλειούς, Κάπης και Αγίας Παρασκευής για απασχόληση 2 ώρες ημερησίως σε κάθε ιατρείο και για τρεις ημέρες την εβδομάδα (Κωδικός θέσης 193)

-1 θέση για τα Περιφερειακά Ιατρεία Παρακοίλων και Άγρας για απασχόληση 2 ώρες ημερησίως σε κάθε ιατρείο και για τρεις ημέρες την εβδομάδα (Κωδικός θέσης 194)

-1 θέση για τα Περιφερειακά Ιατρεία Μόριας, Θερμής και Παμφίλων για απασχόληση 2 ώρες ημερησίως σε κάθε ιατρείο και για τρεις ημέρες την εβδομάδα (Κωδικός θέσης 195)

-1 θέση για το Κέντρο Υγείας Πολιχνίτου και το Περιφερειακό Ιατρείο Βασιλικών για απασχόληση 2 ώρες ημερησίως σε κάθε ιατρείο και για τρεις ημέρες την εβδομάδα (Κωδικός θέσης 196)

-1 θέση για το Κέντρο Υγείας Πολιχνίτου και το Περιφερειακό Ιατρείο Βρίσας για απασχόληση 2 ώρες ημερησίως σε κάθε ιατρείο και για τρεις ημέρες την εβδομάδα (Κωδικός θέσης 197)

-1 θέση για τα Περιφερειακά Ιατρεία Βαρειάς, Λισβορίου και Μήθυμνας για απασχόληση 2 ώρες ημερησίως σε κάθε ιατρείο και για τρεις ημέρες την εβδομάδα (Κωδικός θέσης 198)

ΛΗΜΝΟΣ – ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

-1 θέση για το Αγροτικό Ιατρείο του Αγίου Ευστρατίου για απασχόληση 3 ωρών ημερησίως και για τρείς ημέρες την εβδομάδα (Κωδικός θέσης 215)

-1 θέση για τα Περιφερειακά Ιατρεία της Λήμνου για απασχόληση 2 ώρες σε κάθε ιατρείο και για τρείς ημέρες την εβδομάδα (Κωδικός θέσης 216)

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

Κριτήρια και βαθμολόγηση

 

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (4 μήνες)
  2. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
  3. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ [Δεν βαθμολογείται όταν απαιτείται τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)]
  4. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΟΜΟΕΙΔΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ [συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 240 μήνες]

4.α. Κτηθείσα σε χώρους παροχής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (έως 120 μήνες)

4.β. Κτηθείσα σε χώρους παροχής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (έως 120 μήνες)

  1. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50%
  2. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, Θηβών 46 – 48, Τ.Κ. 185 43 – Πειραιάς, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού υπ’ όψιν κ.κ. Γεωργίας Καρβελά, Μαρίας Σκιάφου, Χριστίνας Σταματίου, Ιακωβίνας Κυπαρισσιανού και Ευαγγελίας Καρεγλά (τηλ. επικοινωνίας: 213 – 2004247, 213 – 2004296 και 213-2004254).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας και την παραλαβή των αιτήσεων η υπηρεσία θα επεξεργαστεί τα έντυπα των υποψηφίων και θα προχωρήσει στην κατάταξή τους βάσει των κριτηρίων του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τα άρθρα: 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017 (χρόνος ανεργίας 4 μηνών, γονέας ανήλικων τέκνων, βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, συνολική ομοειδής με την εκάστοτε ειδικότητα εμπειρία έως 240 μήνες που αποκτήθηκε σε χώρους παροχής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας είτε στον ιδιωτικό, είτε στο δημόσιο τομέα, αναπηρία υποψηφίου, αναπηρία συγγενικού ατόμου).

Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:

  1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).
  2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας 4 μηνών, γονέας ανήλικων τέκνων, βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, συνολική ομοειδής με την εκάστοτε ειδικότητα εμπειρία έως 240 μήνες που αποκτήθηκε σε χώρους παροχής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας είτε στον ιδιωτικό, είτε στο δημόσιο τομέα, αναπηρία υποψηφίου, αναπηρία συγγενικού ατόμου).
  3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός ανήλικων τέκνων) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

Η παραπάνω διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί σε 20 μέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ενώ ακολούθως θα δοθεί περιθώριο 10 ημερών για την υποβολή ενστάσεων από υποψήφιους που θα θεωρήσουν ότι αδικήθηκαν.

Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια για την προμήθεια του εντύπου και τη συμπλήρωση της αίτησής τους μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here