Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2024

1.300 επιδοτούμενες θέσεις στους φορείς της υγείας 

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Ξεκίνησε από την Παρασκευή η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων στο «Ειδικό πρόγραμμα στον δημόσιο τομέα της υγείας για την πρόσληψη 1.300 ανέργων, ηλικίας 55 ετών και άνω», το οποίο απευθύνεται σε φορείς του Υπουργείου Υγείας που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα, για την επιδοτούμενη απασχόληση 1.300 ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω στην Υγεία.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ – πρώην ΟΑΕΔ), ενώ σύμφωνα με την πρόσκληση μπορούν να συμμετάσχουν κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), και αποκεντρωμένες Υπηρεσίες των φορέων Κεντρικής Διοίκησης, επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 (Α’ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και  επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο της ΔΥΠΑ, www.dypa.gov.gr,  ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα στο σύνδεσμο www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon.  

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία 1.300 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης στον δημόσιο τομέα της υγείας, με την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω, που ολοκλήρωσαν το  χρονικό διάστημα απασχόλησής τους βάσει του προγράμματος που προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 28286/450/20-06-2017 (Β΄2307) κοινή υπουργική απόφαση όπως ισχύει, μετά τις 30/09/2023 και είχαν απασχοληθεί μέσω του προγράμματος αυτού στους φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Οι φορείς θα επιδοτούνται. Συγκεκριμένα το ποσό επιχορήγησης ορίζεται στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως και η διάρκεια της επιχορήγησης στους 24 μήνες.

Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι άνεργοι ηλικίας 55 έως 67 ετών, καθώς και άνεργοι άνω των 67 και έως 74 ετών, που δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών της ΔΥΠΑ, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το χρονικό διάστημα απασχόλησής τους βάσει του προγράμματος της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 28286/450/ 20-6-2017 (Β’ 2307) μετά τις 30-09-2023 και είχαν απασχοληθεί μέσω του προγράμματος αυτού στους φορείς του Υπουργείου Υγείας. Επιπρόσθετα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ), καθώς και να είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών – μελών της Ε.Ε. 

spot_img

More articles

spot_img
spot_img