10 θέσεις στο Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου

10 θέσεις εργασίας προκήρυξε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. Πρόκειται για την πρόσληψη ειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού που θα απασχοληθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση του Υποέργου 2 «Ανάδειξη και αξιοποίηση απολιθωματοφόρων θέσεων από την εκτέλεση μεγάλων δημόσιων έργων στην περιοχή του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου» της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» Πράξης «Δράσεις ανάδειξης προστατευόμενων περιοχών της Λέσβου», για χρονικό διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης των συμβάσεων….

 

Διαβάστε τη συνέχεια στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας «Τα Νέα της Λέσβου»