Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου, 2022

19 θέσεις από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


  • Από σήμερα μέχρι τις 22 Αυγούστου οι αιτήσεις

Νέες θέσεις εργασίας ανοίγει συνεχώς η κατασκευή του οδικού άξονα Καλλονής – Σιγρίου και οι έρευνες για τα απολιθώματα που διενεργούνται στο πλαίσιο του έργου από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. Σύμφωνα με την τελευταία προκήρυξη που δημοσιεύτηκε από το Μουσείο, θα προσληφθούν 19 υπάλληλοι, διάφορων ειδικοτήτων, για 2 μήνες και με  δυνατότητα ανανέωσης  ή  παράτασης έως τη λήξη των εργασιών. 

Πιο αναλυτικά, οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

– 1 ΠΕ Γεωλόγος (με ειδίκευση στην ανασκαφή και ανάδειξη απολιθωμάτων)

– 1 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (με ειδίκευση στη διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή από άλλους πόρους ή που υλοποιούνται με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας

1 ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και  Έργων Τέχνης (με ειδίκευση σε ανασκαφική συντήρηση φυτικών απολιθωμάτων ή λίθου

– 2 ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και  Έργων Τέχνης (με ειδίκευση στη συντήρηση φυτικών απολιθωμάτων ή λίθου)

6 ΔΕ Ειδικευμένοι εργατοτεχνίτες ανασκαφής (με ειδίκευση στην ανασκαφή φυτικών απολιθωμάτων)

– 8 ΥΕ Ειδικευμένοι εργάτες ανασκαφής (με ειδίκευση στην ανασκαφή και ανάδειξη φυτικών απολιθωμάτων).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από  αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους θεωρημένη  από  Δημόσια  Αρχή,  είτε  ταχυδρομικά με  συστημένη  επιστολή στα γραφεία της Υπηρεσίας, στη  διεύθυνση: Μουσείο  Φυσικής  Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, Κέντρο Πληροφόρησης Μυτιλήνης, 8ης Νοεμβρίου 17,  ΤΚ  81100,  Μυτιλήνη,  υπόψη  Κωνσταντίνας  Μπεντάνα,  τηλ.  επικοινωνίας: 22510 47033, από σήμερα Τρίτη, 16 μέχρι τις 22 του μηνός.

Οι  υποψήφιοι  που  αποστέλλουν  την  αίτησή  τους  ταχυδρομικά  υποχρεούνται  να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων επιτρέπεται μόνον μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού.  Η  σώρευση  θέσεων  διαφορετικών  κατηγοριών προσωπικού  σε  μία  ή  περισσότερες  αιτήσεις  συνεπάγεται  αυτοδικαίως  σε  κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Τα ειδικά προσόντα πρόσληψης ανά θέση είναι:

ΠΕ Γεωλόγος

– Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωλογίας ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος 

– Άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωλόγου

– Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας

– Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: Επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου

– Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου ή μοτοποδηλάτου

– Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον  εξάμηνη) συναφή με το  αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης

TΕ Διοικητικού – Λογιστικού

– Πτυχίο  ή  δίπλωμα  Διεθνούς  Εμπορίου  ή  Διοίκησης  Επιχειρήσεων  ή  Διοίκησης Κοινωνικών – Συνεταιριστικών  Επιχειρήσεων  και  Οργανώσεων 

– Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: Επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου

– Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου ή μοτοποδηλάτου

– Αποδεδειγμένη εμπειρία 

ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

– Πτυχίο ΤΕΙ Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής

– Βεβαίωση ομάδας ή αναλυτική βαθμολογία

– Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου ή μοτοποδηλάτου

– Αποδεδειγμένη εμπειρία 

ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων και  Έργων Τέχνης 

– Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος  τίτλος  ΙΕΚ  ή  Τεχνικού  Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’  ή  Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού  Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής   Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ

– Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου ή μοτοποδηλάτου

– Αποδεδειγμένη εμπειρία 

ΔΕ Ειδικευμένος εργατοτεχνίτης ανασκαφής

– Απολυτήριος  τίτλος Γενικού  Λυκείου  ή  Λυκείου  Γενικής  Κατεύθυνσης  ή  Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής  μονάδας ΔΕ της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

– Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου ή μοτοποδηλάτου

– Αποδεδειγμένη εμπειρία 

ΥΕ Ειδικευμένος εργάτης ανασκαφής

Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος  απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

– Γνώση χειρισμού αεροσυμπιεστή

– Αποδεδειγμένη εμπειρία

 

Τα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:

– Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθμολογούμενων τίτλων τους

– Ευκρινές φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

– Υπεύθυνη Δήλωση. 

Η κλήση  από  την  Υπηρεσία  των  επιτυχόντων  υποψηφίων θα γίνει εγγράφως, αμέσως με την ανάρτηση των πινάκων μοριοδότησης. Στη συνέχεια, η Υπηρεσία θα καλεί τηλεφωνικά τους υποψηφίους για να βεβαιώσει την παραλαβή της ειδοποίησης.

spot_img
- Advertisement -

More articles

spot_img
spot_img