200 Θέσεις Οπλιτών Βραχείας Κατάταξης

200 θέσεις Οπλιτών Βραχείας Κατάταξης προκηρύχτηκαν για οπλίτες και εφέδρους στο Πολεμικό Ναυτικό για ανακατάταξη ή επανακατάταξη αντίστοιχα για βραχεία περίοδο ενός 1 μέχρι 3 ετών, με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για 3 επιπλέον έτη. Η ανακατάταξη οπλιτών και η επανακατάταξη εφέδρων γίνεται στον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν ή στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν. Από τις 200 θέσεις οι 50 θέσεις οπλιτών και εφέδρων είναι για τις Ομάδες Υποβρύχιων Καταστροφών (ΟΥΚ) του Πολεμικού Ναυτικού.

Oι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα του Παραρτήματος «A», θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή την επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «Β», έως την 15η Σεπτεμβρίου 2020 (όσα υποβληθούν μετά από αυτήν την ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμα).

Οι οπλίτες που ήδη υπηρετούν υποβάλλουν αιτήσεις στις Μονάδες που υπηρετούν, εφόσον μέχρι την παραπάνω ημερομηνία διανύεται το τελευταίο τρίμηνο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

Οι έφεδροι που θέλουν να επανέλθουν υποβάλλουν αιτήσεις σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία, εφόσον δεν παρήλθαν 3 έτη από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων λόγω εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ως οπλιτών, κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.