Παρασκευή, 21 Ιουνίου, 2024

24 θέσεις για τους Παιδικούς Σταθμούς

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


  • Η Διοίκηση του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ζήτησε την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού στο πλαίσιο του επιδοτούμενου προγράμματος

Στο ΑΣΕΠ προς έγκριση βρίσκεται από την Δευτέρα ο διαγωνισμός για την πρόσληψη 24 υπαλλήλων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Λέσβου, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την χρονιά που μόλις ξεκίνησε. Η απόφαση είχε ληφθεί από την Διοίκηση του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου, με εισήγηση του Προέδρου, Δημήτρη Βαρβαγιάννη, ο οποίος είχε τονίσει ότι για την υλοποίηση του επιδοτούμενου προγράμματος απαιτείται η πρόσληψη επιπλέον προσωπικού, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των δομών που διαρκώς αυξάνονται λόγω της συνταξιοδότησης των υπαλλήλων αποφασίστηκε η πρόσληψη 24 υπαλλήλων με τις παρακάτω ειδικότητες:

  • 6 θέσεις ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας.
  • 6 θέσεις ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων.
  • 12 θέσεις ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων.

Για τις θέσεις Παιδαγωγών τα κύρια προσόντα που απαιτούνται είναι:

  • Πτυχίο ή δίπλωμα Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας από Πανεπιστήμια του εξωτερικού
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, προσκομίζουν ευκρινή φωτοτυπία του διπλώματος. Στην περίπτωση που απαιτείται ως τυπικό προσόν μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και εφόσον αυτό δεν προκύπτει σαφώς από τους προσκομιζόμενους τίτλους, οι υποψήφιοι προσκομίζουν και βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτού.

Η ανάρτηση της προκήρυξης θα γίνει στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ μετά από την κοινοποίηση της έγκρισής της. Εντός 20 ημερών από την ανάρτηση η προκήρυξη θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των  Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου, καθώς και στο πρόγραμμα Διαύγεια. Κατόπιν οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή στα γραφεία του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου, στην διεύθυνση Αγίας Ειρήνης 10, Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81132, απευθύνοντάς την στην Γραμματεία, αρμόδια, Καλλιόπη Τσουκαρέλλη, τηλ. 22510 27501 (εσωτ. 7).

Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που κατατάσσονται ανά κωδικό θέσης, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια, οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων Μυτιλήνης και δυτικής Λέσβου.

Η χρηματοδότηση προέρχεται 100% από πόρους των Περιφερειακών Προγραμμάτων του Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, καθώς και από τον τακτικό προϋπολογισμό των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών.

Οι θέσεις έχουν κατανεμηθεί σε όλους, σχεδόν, τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του νησιού, βάσει των αναγκών που υπάρχουν ανά ειδικότητα. Οι συμβάσεις θα έχουν ισχύ έως τις 31/8/2024 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την λήξη του επιδοτούμενου προγράμματος.

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, βάσει της προκήρυξης που αναμένεται να βγει στον αέρα τον επόμενο μήνα, οφείλουν να υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

spot_img

More articles

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img