35 προσλήψεις στην Υπηρεσία Ασύλου Λέσβου

35 θέσεις υπαλλήλων προβλέπονται για τη Λέσβο για την στελέχωση του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου από την προκήρυξη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την κάλυψη 220 θέσεων πανελλαδικά, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών στην λειτουργία της Υπηρεσίας Ασύλου.

Οι 35 θέσεις για τη Λέσβο (κωδικός θέσεων 110) αφορούν υπαλλήλους ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Αντιστοίχως προβλέπονται 20 θέσεις για τη Σάμο (κωδικός θέσεων 111) και 10 θέσεις για τη Χίο (κωδικός θέσεων 112).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά στις 25 Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 4 Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Π. Κανελλοπούλου 2, T.K. 10177- Αθήνα απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη Ουρανίας Σουλτάνη, με την ένδειξη για την ΣΟΧ2/2019, (τηλ. επικοινωνίας: 210 6988582, 210 6988583).

 

Οι αιτήσεις

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην Κεντρική Υπηρεσία, στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), καθώς και στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Τα απαιτούμενα προσόντα για τις θέσεις ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών είναι:

-Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας ή Πολιτικής Επιστήμης ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης – Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Ιστορίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Ιστορίας ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Λαογραφίας με κατεύθυνση Ιστορίας ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών ή Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας με ειδίκευση στην Ιστορία ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας με κατεύθυνση στην Ιστορία ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας – Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Λαογραφίας ή Μεσογειακών Σπουδών και συναφών πεδίων.

Με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων όπου προκηρύσσονται οι θέσεις. Ως βαθμολογούμενη εμπειρία εκλαμβάνεται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.

 

Γενικά προσόντα

Ανεξαρτήτως κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ή ΥΕ), οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. Επίσης πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. Στις προκηρύξεις σε Υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου του Δημόσιου Τομέα ή σε ΟΤΑ, δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί.

Η διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 8 μήνες μέσα σε συνολικό χρόνο 12 μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου, μέσα στο οποίο η απασχόληση του υποψηφίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 8 μήνες, για να μην έχει κώλυμα πρόσληψης, γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί, και προς τα πίσω. Στο κώλυμα της οκτάμηνης απασχόλησης συνυπολογίζονται και ο χρόνος απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας 2 μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, 3 μηνών για την πολιτική προστασία – ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών και τις δημοτικές κατασκηνώσεις. Δεν συνυπολογίζονται ο χρόνος απασχόλησης με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ),ο χρόνος απασχόλησης σε Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα και ο χρόνος με καθεστώς μερικής απασχόλησης.