46 θέσεις με 8μηνες συμβάσεις στη ΔΕΗ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 46 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Αυτόνομου Ηλεκτρικού Σταθμού όχθη Λινοπεραμάτων του Νομού Ηρακλείου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, ανακοίνωσε η ΔΕΗ:

-10 θέσεις ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ βάρδιας

-12 θέσεις ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣΥΗΣ και Αεριοστροβίλων ημερήσιοι

-1 θέση ΔΕ Τεχνίτη Δομικών Έργων (Υδραυλικός)  

-2 θέσεις ΔΕ Τεχνίτη Δομικών Έργων (Οικοδόμοι) 

-3 θέσεις ΔΕ Τεχνίτη Δομικών Έργων (Ελαιοχρωματιστές) 

-1 θέση ΥΕ Τραπεζοκόμος 

-17 θέσεις ΥΕ Εργάτες/τριες. 

Όλες οι παραπάνω θέσεις είναι με συμβάσεις διάρκειας 8 μηνών, ενώ μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ενδιαφερόμενοι από όλη την Ελλάδα αν και προηγούνται οι μόνιμοι κάτοικοι του Νομού Ηρακλείου. Σε περίπτωση όμως που δεν καλυφθούν όλες οι ειδικότητες από τους μόνιμους κατοίκους τότε θα επιλεγούν από άλλες περιοχές, όπως έχει συμβεί ειδικά για τις ειδικότητες Μηχανοτεχνιτών και Ηλεκτροτεχνιτών σε διαγωνισμούς του παρελθόντος σε άλλα νησιά της περιφέρειάς μας όπου επελέγησαν υποψήφιοι της Λέσβου ελλείψει ντόπιων ενδιαφερόμενων!

 

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ./ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ. 4 και να την υποβάλουν, είτε α) αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της Δ.Ε.Η. Α.Ε. / ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ, Λινοπεράματα Ροδιάς, Δήμος Μαλεβιζίου, υπ’ όψη κυρίας Μπακαλάκου Μαρίας (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810

– 376 378) είτε

β) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δ.Ε.Η. Α.Ε. /ΔΕΘ/ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ, Τ.Θ. 1420, Τ.Κ. 71110, Ηράκλειο – Κρήτης.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην Ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι και αυτή την Πέμπτη. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στο διαδικτυακό τόπο της ΔΕΗ ΑΕ (www.dei.gr), στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες – Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων – Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Λέσβου, ώστε να ενημερωθούν αναλυτικά και για τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβάλουν μαζί με τις αιτήσεις τους.