Δευτέρα, 23 Μαΐου, 2022

Αιτήσεις για τις 24 μόνιμες θέσεις!

Άρθρα & Δημοσιεύσεις


Ξεκίνησε την Πέμπτη η προθεσμία και θα διαρκέσει μέχρι και τις 7 Φεβρουαρίου για την υποβολή των αιτήσεων στη μεγάλη προκήρυξη του ΑΣΕΠ 13K/2021, που αφορά στην πρόσληψη 1.468 μόνιμων υπαλλήλων σε Δήμους και Περιφέρειες. Μεταξύ αυτών προβλέπεται η κάλυψη 24 θέσεων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στο Δήμο Δυτικής Λέσβου και στο Λιμενικό Ταμείο και το ενδιαφέρον άνεργων πτυχιούχων είναι τεράστιο τις δύσκολες αυτές εποχές. 

Όπως έχουμε ξαναγράψει, σύμφωνα με την κατανομή των θέσεων που έγινε με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα προσληφθούν  21 υπάλληλοι και στον Δήμο Δυτικής Λέσβου δύο, ενώ στην προκήρυξη προβλέπεται και μία θέση για το Λιμενικό Ταμείο που επίσης αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης. Ωστόσο, δεν προβλέπεται καμία θέση για τον Δήμο Μυτιλήνης.

Οι θέσεις

Πιο αναλυτικά, οι δύο θέσεις που θα καλυφθούν στο Δήμο Δυτικής Λέσβου αφορούν:

-1 υπάλληλο ΠΕ Μηχανικό

– 1 υπάλληλο ΤΕ Μηχανικό Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος

Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα προσληφθούν 21 μόνιμοι υπάλληλοι για τις παρακάτω ειδικότητες:

-1 υπάλληλος ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

– 1 υπάλληλος ΠΕ Μηχανικός – Τοπογράφος

– 1 υπάλληλος ΠΕ Μηχανικός (με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού)

– 2 υπάλληλοι ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας

– 2 υπάλληλοι ΤΕ Μηχανικοί

– 1 υπάλληλος ΠΕ Γεωτεχνικός

– 6 υπάλληλοι ΠΕ Γεωτεχνικοί – Κτηνίατροι

– 2 υπάλληλοι ΠΕ Μηχανικοί – Αρχιτέκτονες

– 1 υπάλληλος ΠΕ Μηχανικός – ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού

– 1 υπάλληλος ΠΕ Μηχανικός – ειδικότητας Χημικός Μηχανικός

 – 1 υπάλληλος ΠΕ Πληροφορικής

– 2 υπάλληλοι ΤΕ Μηχανικοί

Στο Λιμενικό Ταμείο θα προσληφθεί ένας υπάλληλος ΠΕ ειδικότητας Πολιτικού μηχανικού.

Η προκήρυξη

Από τις συνολικά 1.468 θέσεις οι 1.124 είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), 306 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), 36 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) και δύο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.). Στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης αναγράφονται αναλυτικά όλες οι αναγκαίες πληροφορίες και λεπτομέρειες για τις ειδικότητες των θέσεων, ποιους Δήμους και λοιπούς αυτοδιοικητικούς φορείς αφορούν, τα απαιτούμενα προσόντα (τίτλοι σπουδών κλπ.), τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, τα κριτήρια κατάταξης και τη διαδικασία επιλογής.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε.). Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει και τη σειρά των προτιμήσεών του για τις θέσεις στις οποίες επιθυμεί να διορισθεί.

Η υποβολή περισσότερων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού, συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ ή στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του τόπου μας.

- Advertisement -

More articles

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις