Δευτέρα, 23 Μαΐου, 2022

Αιτήσεις για τις 4 θέσεις στην Αρχαιολογία

Άρθρα & Δημοσιεύσεις


  • Μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου μπορούν οι υποψήφιοι να συμμετέχουν στον διαγωνισμό υποβάλλοντας τα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό τρόπο

Ξεκίνησε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην προκήρυξη για την πρόσληψη 469 συμβασιούχων υπαλλήλων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την κάλυψη κενών θέσεων σε Υπηρεσίες του. Μεταξύ αυτών, προβλέπονται τέσσερις θέσεις για την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου ειδικοτήτων ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, ΤΕ Λογιστικού και ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού – Καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι τις 30 Απριλίου, με σκοπό να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία Μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου.

Οι θέσεις

Πιο συγκεκριμένα, οι θέσεις που αφορούν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου είναι οι εξής:

– 1 θέση ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων για το Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης, το Κάστρο και άλλους αρχαιολογικούς χώρους

– 1 θέση ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων για το Κάστρο Μολύβου

– 1 θέση ΤΕ Λογιστικού για τα γραφεία της Αρχαιολογίας στη Μυτιλήνη

– 1 θέση ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού – Καθαριότητας για το Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης, το Κάστρο και άλλους αρχαιολογικούς χώρους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://sox.culture.gov.gr. Για την είσοδο στην εφαρμογή συμπληρώνουν τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet. 

Η κατανομή

Η κατανομή του προσωπικού ανά αρχαιολογικό χώρο, μουσείο ή μνημείο καθορίστηκε από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σύμφωνα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών. Οι Προϊστάμενοι των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών είναι αρμόδιοι για την τήρηση της κατά νόμο διαδικασίας πρόσληψης του προσωπικού. Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με αίτηση στη διεύθυνση: https://sox.culture.gov.gr/.

Για πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα (210 8252054, 210 8226690, 210 8847158, 210 3808058 και 210  3808059) εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00 ή μέσω email στο [email protected] Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ) στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κωδ. θέσεων) που επιδιώκει. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 

Ηλεκτρονικά 

Εκτός των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην προκήρυξη, οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά μία επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώσουν ότι δεν έχουν απασχοληθεί σε Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (πρώην Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ή πρώην Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ ή Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ή Υπουργείο Πολιτισμού) με οποιαδήποτε σύμβαση εργασίας ή σε εκτέλεση προσωρινής δικαστικής απόφασης, η οποία εκδόθηκε κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. 

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την υπογραφή της σύμβασης μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ’ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

- Advertisement -

More articles

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις