Τετάρτη, 6 Ιουλίου, 2022

Απορρίφθηκε η προσφυγή για το Αφεντέλι

Άρθρα & Δημοσιεύσεις


Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι στο ρεπορτάζ των “Ν.τ.Λ.” την Παρασκευή σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση Αφεντέλι και, όπως έγινε γνωστό, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Πολύκαρπος Πολυχρονάκης, αποφάσισε την απόρριψη της προσφυγής της ιδιοκτήτριας της επίμαχης έκτασης κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Λέσβου ως απαραδέκτως ασκηθείσα. Ως βασικός λόγος αναφέρεται το γεγονός ότι στην συνεδρίαση της 30ής Μαρτίου οι 19 Δημοτικοί Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης έλαβαν μια απόφαση γνωμοδοτικού χαρακτήρα για την ανάκληση των αδειών δόμησης και όχι άμεσα εκτελεστή. Κατά συνέπεια, δεν αποτελεί διοικητική πράξη που μπορεί να ανακληθεί και, όπως φαίνεται, θα υπάρξουν πολλά ακόμη επεισόδια σε αυτή την υπόθεση. 

Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης, η προσβαλλόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Λέσβου αφορά στην οικοδομική άδεια του οικοπέδου και η ιδιοκτήτρια είχε έννομο συμφέρον άμεσο, για να προσβάλει την απόφαση. Την ίδια ώρα, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Λέσβου αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ την 31-03-2022 και συνεπώς η κρινόμενη προσφυγή, η οποία κατατέθηκε στην Υπηρεσία στις 15-04-2022 είχε ασκηθεί εμπροθέσμως, δηλαδή εντός της τασσόμενης από την κείμενη νομοθεσία δεκαπενθήμερης αποκλειστικής προθεσμίας. 

Στο αποφασιστικό μέρος της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Λέσβου αναγράφονται τα εξής: «Να ανακληθεί η οικοδομική άδεια στην περιοχή Αφεντέλι, γιατί οι τίτλοι ιδιοκτησίας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική ιδιοκτησία όπως αυτή έχει προσδιοριστεί με την υπ’ αριθμ. 786/1998 αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου, όπως και κάθε άλλη άδεια στη συγκεκριμένη αμμουδιά Αφεντέλι, μέχρις ότου οριστικοποιηθούν οι όροι δόμησης με βάση το Περιφερειακό σχέδιο Βορείου Αιγαίου. Το Δ.Σ. ζητά από το Δήμαρχο να μεριμνήσει για την υλοποίηση της απόφασης αυτής στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του όπως προβλέπονται από το Νόμο».

Επειδή όμως «όπως προκύπτει από τα αναγραφόμενα στο αποφασιστικό μέρος της προσβαλλόμενης απόφασης για να υλοποιηθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ανάκλησης της οικοδομικής άδειας θα πρέπει να ακολουθήσει έκδοση απόφασης από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Δυτικής Λέσβου με μέριμνα του Δημάρχου Δυτικής Λέσβου και επομένως η επίμαχη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Λέσβου έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και στερείται εκτελεστότητας, καθώς και επειδή ένα από τα στοιχεία της προϋπόθεσης του παραδεκτού, σχετικό με τη φύση της πράξης ως διοικητικής, είναι η άσκηση δημόσιας εξουσίας με την πράξη, δηλαδή η θέσπιση κανόνα δικαίου, ατομικού (με την ατομική πράξη) ή απρόσωπου (με την κανονιστική πράξη), για την ικανοποίηση συγκεκριμένου δημόσιου σκοπού, στο πλαίσιο μιας έννομης σχέσης που προβλέπεται από τους κανόνες του διοικητικού δικαίου με μόνη τη βούληση του διοικητικού οργάνου, που διατυπώνεται στην πράξη και συνακόλουθα η εκτελεστότητα της πράξης, συνεπώς δεν προσβάλλονται παραδεκτώς πράξεις των διοικητικών οργάνων, που στερούνται εκτελεστότητας, επειδή δεν θεσπίζουν κανόνα δικαίου, όπως: α) Πράξεις που υπόκεινται σε έγκριση β) Ενέργειες εσωτερικές, σχετικές με την εσωτερική λειτουργία των υπηρεσιών της Διοίκησης, στις οποίες περιλαμβάνονται τα διαβιβαστικά έγγραφα με τα οποία παρέχονται απλές οδηγίες προς τις υφιστάμενες αρχές ή προς ένα εποπτευόμενο δημόσιο νομικό πρόσωπο ή συστάσεις και υποδείξεις, καθώς και «ερμηνευτικές εγκύκλιοι» γ) Απλές γνώμες, δηλαδή έγγραφα, με τα οποία η Διοίκηση, μετά από σχετική αίτηση, καθιστά γνωστές τις απόψεις της σ’ ένα θέμα που ενδιαφέρει τον διοικούμενο, χωρίς να δημιουργούνται οποιεσδήποτε δεσμεύσεις δ )Έγγραφα, με τα οποία παρέχονται στον διοικούμενο ή σε άλλη αρχή πληροφορίες ή γίνονται απλές ανακοινώσεις προς αυτούς ε) Πράξεις που εκδόθηκαν χωρίς νόμιμο έρεισμα στ) Προπαρασκευαστικές πράξεις, που προηγούνται από την έκδοση μιας διοικητικής πράξης και είναι σχετικές με την έκδοσή της, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι απλές ή θετικές σύμφωνες γνωμοδοτήσεις και οι προτάσεις των οργάνων που έχουν γνωμοδοτική αρμοδιότητα ζ) Πράξεις εκτέλεσης, που ενεργούνται μετά την έκδοση της διοικητικής πράξης και έχουν ως σκοπό την εκτέλεσή της, η) Βεβαιωτικές πράξεις, με τις οποίες δηλώνεται εμμονή της Διοίκησης σε προγενέστερη διοικητική πράξη, χωρίς νέα ουσιαστική έρευνα, θ) Πράξεις που έχουν ενσωματωθεί σε μεταγενέστερη διοικητική πράξη, οι οποίες ήταν «εκτελεστές», αλλά έχασαν την αυτοτέλειά τους και τον εκτελεστό χαρακτήρα τους λόγω της ενσωμάτωσής τους στην τελική, και ι) Πράξεις άσκησης διοικητικής εποπτείας σε πράξεις ανυπόστατες ή μη εκτελεστές».

Με βάση όλα τα παραπάνω, «η υπό εξέταση απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου είναι γνωμοδοτική και συνεπώς αποτελεί μη εκτελεστή διοικητική πράξη και απαραδέκτως ζητήθηκε η ακύρωσή της με την προσφυγή, η οποία απορρίφθηκε ως στερούμενη της μίας εκ των τριών προϋποθέσεων του παραδεκτού για την άσκησή της, δηλαδή της φύσης της προσβαλλόμενης πράξης ως εκτελεστής».

Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου σημειώνει επίσης ότι κατά της εν λόγω απόφασης υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του Άρθρου 152 εντός μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου λάβει γνώση ο ενδιαφερόμενος.

spot_img
- Advertisement -

More articles

spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις