Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου, 2021

Δεύτερη ευκαιρία για τα αδήλωτα τ.μ.

Δεύτερη ευκαιρία για να διορθώσουν τα τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους έχουν οι ιδιοκτήτες μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στη διεύθυνση https://tetragonika.govapp.gr, που δέχεται νέες δηλώσεις μέχρι και το τέλος του χρόνου. Με τη νέα ρύθμιση προβλέπεται η υποβολή δηλώσεων ορθών στοιχείων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου, προκειμένου να υπολογιστούν επ’ αυτού με ευνοϊκό για τους φορολογούμενους τρόπο, φόροι – τέλη και εισφορές προς τους Δήμους.  

Σύμφωνα με την ρύθμιση, διαγράφεται το σύνολο των κάθε είδους τελών και προστίμων μέχρι 31/12/2019, που προκύπτουν από τις διαφορές τετραγωνικών μέτρων για τους υπόχρεους που θα υποβάλλουν τις δηλώσεις εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος. Τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, υπολογιζόμενα από 1/1/2020 μέχρι την ημερομηνία της υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης, καταβάλλονται με πρόστιμο 20% επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος και σύμφωνα με το οριζόμενο πρόγραμμα δόσεων. Διαδικαστικά, η εκκαθάριση των νέων αυτών δηλώσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων μέχρι τις 31/3/2022.

Οι οφειλές προς τους Δήμους που προκύπτουν, θα μπορούν να εξοφληθούν σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο όριο μηνιαίας δόσης – πλην της τελευταίας – τα 10 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και τα 50 ευρώ για νομικά πρόσωπα. Μηνιαίες δόσεις, με ποσό μικρότερο των ανωτέρω ελάχιστων ορίων που έχουν ήδη καταβληθεί ή βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας ρύθμισης, διατηρούνται σε ισχύ.

Η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι όσοι κάνουν δηλώσεις για να αποκαλύψουν τον πραγματικό αριθμό των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων τους θα καταβάλουν τα ποσά των δημοτικών φόρων και των δημοτικών τελών που αναλογούν στα επιπλέον δηλωθέντα τετραγωνικά μέτρα για την περίοδο από την 1η/1/2020 και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, προσαυξημένα:

-Κατά 20%, εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει εντός εξαμήνου από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας,

– κατά 25%, εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει μετά την πάροδο του πρώτου εξαμήνου από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και πριν από τη συμπλήρωση 12 μηνών από την έναρξη αυτή,

– κατά 30%, εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει μετά την πάροδο δύο εξαμήνων (ή 12 μηνών) από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και πριν από τη συμπλήρωση 18 μηνών από την έναρξη αυτή,

– κατά 35%, εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει μετά την πάροδο τριών εξαμήνων (ή 18 μηνών) από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και πριν από τη συμπλήρωση 24 μηνών από την έναρξη αυτή,

– κατά 40% εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει μετά την πάροδο τεσσάρων εξαμήνων (ή 24 μηνών) από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και πριν από τη συμπλήρωση 30 μηνών από την έναρξη αυτή,

– κατά 45% εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει μετά την πάροδο πέντε εξαμήνων (ή 30 μηνών) από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και πριν από τη συμπλήρωση 36 μηνών από την έναρξη αυτή,

– κατά 50%, εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει μετά την πάροδο έξι εξαμήνων (ή 36 μηνών) από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

 

Ο απολογισμός της πλατφόρμας του 2020

Η εκκαθάριση των παλαιών δηλώσεων εξακολουθεί να είναι σε εκκρεμότητα στη μεγάλη πλειοψηφία των Δήμων. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία της ΚΕΔΕ, τα επιπλέον τετραγωνικά που δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ ανέρχονται στα 60.630.700, με το ποσοστό των δηλωμένων επιφανειών στην επικράτεια να αυξάνεται κατά 35,15%. Υποβλήθηκαν 2.710.217 δηλώσεις που αντιστοιχούν σε 1.869.050 ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα και σε 841.052 μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Βάσει των συγκεκριμένων στοιχείων, αντιστοιχούν κατά μέσο όρο 22,4 κρυμμένα τετραγωνικά ανά δήλωση. 

Οι δύο Δήμοι του νησιού μας δεν έχουν καταχωρήσει ακόμη ούτε τις μισές από τις 30.000 δηλώσεις που είχαν υποβληθεί. Ο Δήμος Μυτιλήνης, που έχει αναθέσει το έργο σε εξωτερικό γραφείο βρίσκεται περίπου στο 50% και ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, μέσω του Γραφείου Προσόδων βρίσκεται στο 35% της εκκαθάρισης. Κατ’ επέκταση απαιτείται παράταση της εκκαθάρισης για τον πρώτο κύκλο δηλώσεων τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου για να διορθωθούν τα τ.μ. των ιδιοκτησιών σε όλο το νησί.