Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2021

Επτά θέσεις στο Βοστάνειο

Μέχρι την Παρασκευή 31 Μαρτίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) για 218 γιατρούς και νοσηλευτές πανελλαδικά, εκ των οποίων 7 θέσεις αφορούν το νοσοκομείο Μυτιλήνης.

Όπως έγραψαν τα “Νέα της Λέσβου” στο φύλλο τους την Παρασκευή, οι θέσεις που προβλέπονται για το νοσοκομείο Μυτιλήνης είναι:

-1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Ιατρού

-1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Νοσηλευτών 

-3 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Νοσηλευτών 

-2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Νοσηλευτών.

Πρόκειται για συμβασιούχους ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που θα απασχοληθούν για 2 χρόνια για τη στελέχωση της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας.

Η προκήρυξη για την κάλυψη των 7 θέσεων μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ στο νοσοκομείο Μυτιλήνης είναι η 907/14-3-2017, ενώ οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από τους ενδιαφερόμενους πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του ΚΕΕΛΠΝΟ, οδός Αγράφων 3-5, Μαρούσι, ΤΚ 15123 και το εμπρόθεσμο της αποστολής θα φαίνεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου στο φάκελο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο αρμόδιο Γραφείο Διοικητικού Συντονισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 π.μ. έως 14:00 στο τηλέφωνο (210)5212854  ή στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Η αξιολόγηση δεν θα γίνει από το ΑΣΕΠ, αλλά από Επιτροπή  του ΚΕΕΛΠΝΟ που θα μοριοδοτήσει τους υποψηφίους.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις εκτός από την αίτηση που θα συμπληρώσουν θα πρέπει να υποβάλουν αντίγραφα των πτυχίων τους, καθώς και άλλα δικαιολογητικά για την προϋπηρεσία κατά περίπτωση και την οικογενειακή κατάσταση, τα οποία αναφέρονται λεπτομερώς στην προκήρυξη.