Πέμπτη, 26 Μαΐου, 2022

Έξι θέσεις για το Κάστρο

Άρθρα & Δημοσιεύσεις


 • Οι υπάλληλοι θα απασχοληθούν στις εργασίες αποκατάστασης του βόρειου περιβόλου που εκτελούνται από την Αρχαιολογία 

Στην πρόσληψη έξι υπαλλήλων για 2 μήνες και με δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων έως την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης του βόρειου περιβόλου του Κάστρου Μυτιλήνης προχωρά η Αρχαιολογία. Πρόκειται για μια θέση ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικού (με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων), μία θέση ΠΕ Τοπογράφου Μηχανικού (με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων), μία θέση ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού (με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων) και τρεις θέσεις ΥΕ Εργατών (με εμπειρία σε αναστηλωτικές εργασίες).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην διεύθυνση: Σαπφούς 22, Τ.Κ. 81131, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, υπ’ όψιν Ευφροσύνης Παχού (τηλ. επικοινωνίας: 22510 22087, 22510 40716), από σήμερα μέχρι και το Σάββατο, 2 Απριλίου.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας εκπαίδευσης προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

 

Τα ειδικά προσόντα πρόσληψης

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων

 • Πτυχίο ΑΕΙ τμήματος Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
 • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: Επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων, υπηρεσιών διαδικτύου
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου (αφορά το 50% των προκηρυσσόμενων θέσεων)

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Τοπογράφων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων

 • Πτυχίο ΑΕΙ τμήματος Μηχανικών ειδικότητας Τοπογράφων της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
 • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: Επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων, υπηρεσιών διαδικτύου
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου 

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων

 • Πτυχίο ΑΕΙ τμήματος Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
 • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: Επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων, υπηρεσιών διαδικτύου
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου 

ΥΕ Εργατών με εμπειρία σε αναστηλωτικές εργασίες

 • Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία 

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με το προσόν του απολυτήριου τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης, μπορούν να επιλεγούν και υποψήφιοι χωρίς τίτλους σπουδών, αλλά με συναφή εμπειρία.

- Advertisement -

More articles

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις