Δευτέρα, 23 Μαΐου, 2022

Και Ειδικός Σύμβουλος ο Πιττός

Άρθρα & Δημοσιεύσεις


 • Θα αναλάβει καθήκοντα σε θέματα Φυσικής Αγωγής, λειτουργίας των αθλητικών χώρων και επιχορήγησης των Συλλόγων

Ειδικό Σύμβουλο θα προσλάβει ο Στρατής Κύτελης για την παροχή συμβουλών και εξειδικευμένων απόψεων σε θέματα φυσικής αγωγής, άθλησης και ειδικότερα για την προώθηση του μαζικού αθλητισμού στους νέους και τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, ημερίδων κλπ.. Πρόκειται για τον πέμπτο κατά σειρά Ειδικό Συνεργάτη – Σύμβουλο που προσλαμβάνει ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, ο οποίος βάσει νόμου έχει δικαίωμα να απασχολεί έξι συνεργάτες, όσες είναι και οι θέσεις των Αντιδημάρχων. Σύμφωνα με πληροφορίες, για την συγκεκριμένη θέση προορίζεται ο Πρόεδρος του Οργανισμού Αθλητισμού και Πολιτισμού, Παναγιώτης Πιττός.

Ο Ειδικός Σύμβουλος θα έχει λόγο σε θέματα χρήσης των ποδοσφαιρικών γηπέδων και ενέργειες σχετικά με την αναβάθμιση της υφιστάμενης κατηγοριοποίησής τους, σε θέματα λειτουργίας των αθλητικών συλλόγων – σωματείων και συνεργασίας τους με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου καθώς και για τη χορήγηση των σχετικών επιχορηγήσεων. Η προκήρυξη δημοσιεύτηκε χθες και βάσει αυτής καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, ενώ η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστημίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής, το οποίο να είναι συναφές με το αντικείμενο της απασχόλησης για την οποία θα προσληφθεί 
 • Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών και Νομικών Προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης 
 • Γνώση Χειρισμού Η/Υ.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους και απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι πρέπει:

 • Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια της χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Να έχουν το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος) 
 • Να είναι υγιείς 
 • Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές
 • Να μην έχουν ποινική καταδίκη, να μην τελούν υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση 
 • Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους.

Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συμβούλου θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον/την προσλαμβανόμενο/η ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η εργασιακή σχέση του Ειδικού Συμβούλου διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 και λύεται κατά την κείμενη νομοθεσία. 

Ο Ειδικός Σύμβουλος δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε η θέση του έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου έχει προσληφθεί. Δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής, παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου, τον οποίο έχει ορισθεί να εξυπηρετήσει.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα συνοδεύονται επίσης από:

 • Βιογραφικό Σημείωμα και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο τεκμηριώνει τη ζητούμενη επαγγελματική εμπειρία
 • Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού (τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατεθούν μόνο κατά την πρόσληψη).
 • Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών
 • Αντίγραφα γνώσης ξένων γλωσσών και γνώσης Η/Υ επίσημα μεταφρασμένα.
 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Οποιασδήποτε κατά την κρίση τους δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται εντός 10 ημερών στα γραφεία του Δήμου, (Κεντρικό Δημαρχείο Ταχ. Δ/νση Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη, αρμόδιοι υπάλληλοι, Ευμορφία Τυρή, τηλ. 22513 50596 και Άννα Βασίλα, τηλ. 22513  50603 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

- Advertisement -

More articles

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις