Μέχρι αύριο για 16 θέσεις εργατών

Την πρόσληψη 16 εργατών χωρίς εμπειρία και ειδικά προσόντα ανακοίνωσε ο Δήμος Μυτιλήνης, ώστε να απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, για 2 μήνες στην αντιμετώπιση των αυξημένων κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών με τη δυνατότητα που δίνει το Υπουργείο για άμεση πρόσληψη διμηνιτών λόγω κορονοϊού για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Μυτιλήνης.  

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 και  να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που θα τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

 

Αιτήσεις 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

-Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

-Υπεύθυνη δήλωση ότι «πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 και να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που θα τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους» (παρέχεται από την υπηρεσία).

Η προθεσμία είναι ανοιχτή και οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και αύριο Τρίτη στα κεντρικά γραφεία του Δήμου Μυτιλήνης (Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη, τηλ: 2251350596 – αρμόδια για την παραλαβή είναι η αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Ανθρώπινου δυναμικού μητρώων & διαδικασιών προσωπικού του Δήμου Μυτιλήνης, Ευμορφία Τυρή), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, φορώντας απαραιτήτως μάσκα και προσκομίζοντας όλες τις απαραίτητες φωτοτυπίες π.χ. αστυνομικού δελτίου ταυτότητας. 

Εναλλακτικά μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά εκτυπώνοντάς την από το site του Δήμου Μυτιλήνης στη διεύθυνση www.mytilene.gr και ακολουθώντας τη διαδρομή ηλεκτρονική ενημέρωση / προκηρύξεις / Ανακοίνωση για πρόσληψη 16 ατόμων για το Δήμο Μυτιλήνης, να συμπληρώνονται, να υπογράφονται και να αποστέλλονται σκαναρισμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].