Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024

Μέχρι την Παρασκευή για τις δυο θέσεις στο Ζαχάρειο

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Δυο θέσεις προκήρυξε το Ζαχάρειο Γηροκομείο της Αγίας Παρασκευής, ενώ έχει ανοίξει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων που θα διαρκέσει μέχρι και την προσεχή Παρασκευή.

Οι θέσεις είναι:

  • 1 θέση ΔΕ ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτή 
  • 1 θέση ΥΕ Γενικών Καθηκόντων. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Ιδρύματος, στην διεύθυνση: Ζαχάρειος Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων “Η Αγία Παρασκευή”, στην Αγία Παρασκευή Λέσβου, Τ.Κ. 81102, υπόψη κ. Βασίλη Καλλιπολίτη (τηλ. επικοινωνίας: 22530 31654).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στα γραφεία του Γηροκομείου, στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες – Έντυπα – Διαδικασίες – Διαγωνισμών Φορέων – Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr).

Η Διοίκηση προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ’ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης.

spot_img

More articles

spot_img