Νέα παράταση για το Μητρώο των Συλλόγων

Η Ομοσπονδία Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής (ΟΛΣΑ) σε συνέχεια της επικοινωνίας της με τους συλλόγους μέλη της, με στόχο την ενημέρωση προς όλους τους φορείς – αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, σχετικά με το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, επανήλθε για να κοινοποιήσει την νέα απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, αρμόδιου για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, Γεωργίου Ζαββού, για παράταση της υποχρέωσης έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Όπως τονίζει, η μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας καταχώρισης των απαραίτητων στοιχείων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων από τα υπόχρεα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), γίνεται για την αποσυμφόρηση της επιχειρηματικής και συλλογικής κοινότητας και βρίσκει έρεισμα στην πρόσφατη τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου με τη δημοσίευση του ν. 4734/2020 (Α’ 196).

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι σε περίπτωση μη καταχώρισης των στοιχείων του πραγματικού δικαιούχου στο Κεντρικό Μητρώο, προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις.

Η μη συμμόρφωση συνεπάγεται τη δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού έκδοσης φορολογικής ενημερότητας των υπόχρεων νομικών προσώπων και οντοτήτων. Περαιτέρω, σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης τήρησης ειδικού μητρώου και εγγραφής στο Κεντρικό Μητρώο, με απόφαση της Αρχής επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων νομικών προσώπων και οντοτήτων πρόστιμο 10.000 ευρώ και τίθεται προθεσμία για τη συμμόρφωσή τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται.