Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024

Νέες προσλήψεις από Αρχαιολογία και “Ηλιακτίδα”

 

 

Δυο Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ΤΕ θα προσλάβει η Αρχαιολογία για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος» και ειδικότερα της συντήρησης χειρόγραφων κειμηλίων της Μονής (Ευαγγέλια, Μηναία, Περγαμηνά Ευαγγέλια, Κώδικες κλπ.). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας, στην διεύθυνση: Σαπφούς 22, Τ.Κ. 81131, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, υπ’ όψιν Ευφροσύνης Παχού (τηλ. επικοινωνίας: 22510 22087, 22510 40716), από σήμερα μέχρι και τις 16 Ιουλίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας. Η ηλικία ορίζεται από 18 έως 65 ετών και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Επίσης, δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Τα ειδικά προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι είναι:

-Πτυχίο ΤΕΙ Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής

– Καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας

– Βεβαίωση ομάδας ή αναλυτική βαθμολογία

– Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου

– Αποδεδειγμένη εμπειρία.

 

Και 4 θέσεις στην Ηλιακτίδα

 

Εξάλλου, νέα προκήρυξη έδωσε στη δημοσιότητα η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία “Ηλιακτίδα” στο πλαίσιο της αίτησης συμμετοχής της στο  πρόγραμμα «Επιχορήγηση φορέων για τη λειτουργία Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων» του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Πρόκειται για τρεις θέσεις συντονιστών και ενός διοικητικού υπεύθυνου, πλήρους απασχόλησης.

Στόχος του έργου είναι η στέγαση ασυνόδευτων ανηλίκων, η παροχή σίτισης, και υποστηρικτικές υπηρεσίες  στη Λέσβο. Το επιλεχθέν προσωπικό θα απασχοληθεί, εφόσον η “Ηλιακτίδα” ενταχθεί στο έργο, από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 31 Ιουλίου του 2024 με δυνατότητα ανανέωσης έως την ολοκλήρωση της δράσης.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και τα καθήκοντα για τις παραπάνω θέσεις είναι διαθέσιμα στην αναλυτική προκήρυξη που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ www.iliaktida-amea.gr. Οι εργαζόμενοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην πόλη της Μυτιλήνης και σε κοντινές περιοχές, όπου λειτουργούν ξενώνες στο πλαίσιο του έργου.

Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν την αίτηση που επισυνάπτεται και ο φάκελος με την αίτηση και τα δικαιολογητικά παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου. Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται είτε αυτοπροσώπως (σε φάκελο Α4) στα γραφεία της “Ηλιακτίδας”, Γυμνασιάρχου Δαυίδ 26, Μυτιλήνη (ώρες 10:00 – 15:00), είτε ηλεκτρονικά (σε αρχεία pdf) στο e-mail: [email protected] με τίτλο / θέμα: Προκήρυξη (4/7/2023) και την ειδικότητα. Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών λήγει τη Δευτέρα, 17 Ιουλίου, στις 15:00. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις με ταχυδρομείο ή κούριερ που θα φτάσουν στα γραφεία της εταιρείας μετά την λήξη της προθεσμίας συμμετοχής.

Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ερωτήματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Αναλυτικότερα στην ιστοσελίδα της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ: https://iliaktida-amea.gr/category/ergasia/.

 

 

spot_img

More articles

spot_img
spot_img
spot_img