Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου, 2021

Νέες προσλήψεις στην Καλλονή

  • Τέσσερις υπαλλήλους για 1 χρόνο προσλαμβάνει ο Δήμος

Τέσσερις υπαλλήλους για την στελέχωση του νεοσύστατου Κέντρου Κοινότητας στην Καλλονή θα προσλάβει ο Δήμος Δυτικής Λέσβου το προσεχές διάστημα. Η προκήρυξη βρίσκεται ήδη στον αέρα και βάσει αυτής οι συμβάσεις του προσωπικού θα είναι ετήσιας διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης για την συνέχιση της δράσης. Αναλυτικά πρόκειται για:

-Μία θέση ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

– Μία θέση ΠΕ Ψυχολόγων

– Μία θέση ΠΕ Παιδαγωγού

-Μία θέση ΥΕ Διαμεσολαβητή.

Οι προσλήψεις θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ και στην προκήρυξη αναφέρονται αναλυτικά τα απαιτούμενα προσόντα και τα δικαιολογητικά ανά θέση. Προτάσσονται έναντι άλλων υποψηφίων οι μόνιμοι κάτοικοι της Λέσβου.

Μόλις ανακοινωθεί η έναρξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 12 και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο ηλεκτρονικά στην διεύθυνση [email protected], ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δήμου Δυτικής Λέσβου, Καλλονή, Τ.Κ. 81107, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη Νίκης Βαλελλή, τηλ. επικοινωνίας 22533 50233. Οι αιτήσεις συμμετοχής που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως και σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου, στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους. Αφού η Υπηρεσία επεξεργαστεί όλες τις αιτήσεις, τους κατατάσσει σε προσωρινούς πίνακες κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, βάσει των κριτηρίων. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα σειρά και με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν.

Η Υπηρεσία θα αναρτήσει εντός 30 ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, απορριπτέων και προσληπτέων και το σχετικό πρακτικό ανάρτησης. Κατά των πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ένστασης σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών.