Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024

Προς αναστολή οι αιτήσεις για τις 6 μόνιμες θέσεις Υ.Ε.

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις

Σε προσωρινή αναστολή μέχρι τις εκλογές φαίνεται ότι θα οδηγηθεί ο διαγωνισμός για τις 6 μόνιμες θέσεις στο ΕΣΥ της περιοχής μας (167 Υ.Ε. για όλη την Ελλάδα) και συγκεκριμένα για τους υποψήφιους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης για το Βοστάνειο και το Κέντρο Υγείας της Επάνω Σκάλας (πρώην ΠΕΔΥ), μετά την παράταση που ανακοινώθηκε το προηγούμενο διάστημα από το ΑΣΕΠ κι έγραψαν σχετικά τα “Νέα της Λέσβου” από τη σελίδα τους Ευκαιρίες Εργασίας στις 13 Μαΐου.
Κανονικά η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έχει ξεκινήσει και λήγει την Τρίτη 18 Ιουνίου στις 14:00.
Τα Νέα της ΛΕΣΒΟΥ επανειλημμένα μέσα από τη σελίδα τους Ευκαιρίες Εργασίας είχαν γράψει για τις σχετικές προθεσμίες που ήταν διαφορετικές για τους υπαλλήλους ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ με τις θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, λόγω όμως των πολλών αιτήσεων που υποβλήθηκαν, το ΑΣΕΠ έδωσε παράταση στην προθεσμία για τους υποψήφιους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (δεν προκηρύχτηκαν θέσεις για την περιοχή μας) και Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που ενώ έληγε στις 24 Απριλίου, τελικά η καταληκτική ημερομηνία μετατέθηκε στις 3 Μαΐου και αυτό συμπαράσυρε προς τα πίσω για τον Ιούνιο την προθεσμία για τους υποψήφιους για τις θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Ωστόσο τώρα με τις εκλογές ο διαγωνισμός σε αυτό το σκέλος φαίνεται ότι «παγώνει» μέχρι να ορκιστεί η νέα κυβέρνηση και προς τούτο, μάλιστα, αναμενόταν να δοθεί λίστα από το ΑΣΕΠ για το ποιοι διαγωνισμοί αναστέλλονται μέχρι νεοτέρας.
Θυμίζουμε πως οι θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης έχουν ως ακολούθως:
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
-4 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού – μεταφορείς ασθενών (κωδικός θέσεων 1.250)
-1 θέση Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού – Νοσοκόμων (κωδικός θέσης 1.266)
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΠΕΔΥ – ΕΠΑΝΩ ΣΚΑΛΑ)
-1 θέση Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, Γενικών Καθηκόντων (κωδικός θέσης 1.201).
Πρόκειται για την προκήρυξη 2Κ/2019 του Υπουργείου Υγείας για τις 1.166 θέσεις μόνιμου προσωπικού ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ που θα καλύψουν πανελλαδικά τις ανάγκες του ΕΣΥ για τα νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας και άλλες δομές, εκ των οποίων οι 26 θέσεις έχουν κατανεμηθεί στο Νομό Λέσβου και οι 6 είναι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης μπορούν να αναζητήσουν την προκήρυξη του ΑΣΕΠ στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του νησιού μας ή από το διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ενώ οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Σε έντυπη μορφή

Όσοι υποψήφιοι μετά την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων κληθούν από το ΑΣΕΠ πριν την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων κατάταξης διοριστέων μέσα σε προθεσμία 10 ημερών που ορίζεται από το ΑΣΕΠ, να υποβάλουν τα απαιτούμενα κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, για την απόδειξη των προσόντων και των κριτηρίων, που λαμβάνονται υπόψη βάσει της αιτήσεώς τους για
τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητάς τους στους πίνακες κατάταξης, πρέπει να
αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση:
Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη
2Κ/2019
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510
αναγράφοντας την κατηγορία Υ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν, σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης.
Τυχόν διορθώσεις ή τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης δεν λαμβάνονται υπόψη.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα.
Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.
3. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα ή τα κριτήρια που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄). Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν, τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, για την απόδειξη των προσόντων ή των κριτηρίων που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία και που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξή τους στους οικείους πίνακες, διαγράφονται από αυτούς.
Υποψήφιος ο οποίος δεν αποστέλλει στο ΑΣΕΠ, την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης υπογεγραμμένη καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.
Τονίζεται ιδιαιτέρως, ότι τα προσόντα ή τα κριτήρια που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής του, πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.
Από το περιεχόμενο των αποδεικτικών εγγράφων ή βεβαιώσεων πρέπει να προκύπτει ότι το συγκεκριμένο προσόν ή κριτήριο υπήρχε κατά την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή/και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών συνοδευόμενα, σε κάθε περίπτωση, με την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης και την ένδειξη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» ή «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» αντιστοίχως. Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά την ορισθείσα από το Α.Σ.Ε.Π. λήξη προθεσμίας υποβολής αυτών δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ο υποψήφιος υποβάλλει τα δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τέλος του παρόντος Παραρτήματος (παρ. 12).

Η μοριοδότηση

Μοριοδοτούνται κοινωνικές ιδιότητες (αριθμός τέκνων, πολυτεκνία, τριτεκνία, ανεργία). Αυτό δεν συμβαίνει στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και γίνεται δεκτή οποιαδήποτε εμπειρία, όπου και αν αποκτήθηκε. Τα κριτήρια και την μοριοδότηση τα συνοδεύουν:
•Αριθμός ανήλικων τέκνων: 100 μόρια για καθένα από τα δύο πρώτα, 200 μόρια για καθένα από τα επόμενα
•Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας: 300 μόρια
•Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας: 200 μόρια
•Χρόνος ανεργίας: 50 μόρια για κάθε εξάμηνο, έως οκτώ συνολικά (μέγιστη απόδοση κριτηρίου 400 μόρια)
•Ειδική εμπειρία: 20 μόρια ανά μήνα, έως 48 μήνες (μέγιστη απόδοση κριτηρίου 960 μόρια)
•Απλή εμπειρία: 7 μόρια ανά μήνα, έως 84 μήνες (μέγιστη απόδοση κριτηρίου 588 μόρια)
•Ηλικία: Έως 24 ετών: 50 μόρια και 24+ έως 30 ετών: 75 μόρια.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τεκμηριώσουν με πιστοποιητικά καθεμία από τις ιδιότητες που επικαλούνται στην ηλεκτρονική αίτησή τους.

spot_img

More articles

spot_img