Παρασκευή, 12 Ιουλίου, 2024

Προσλήψεις στο Ζαχάρειο Γηροκομείο


Στην πρόσληψη πέντε συμβασιούχων υπαλλήλων, μέσω ΑΣΕΠ, προχωρά η Διοίκηση του Ζαχάρειου Γηροκομείου της Αγίας Παρασκευής, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες φιλοξενίας και περίθαλψης των ηλικιωμένων. Πρόκειται για δύο θέσεις ΔΕ βοηθών Νοσηλευτών και τρεις θέσεις ΥΕ γενικών καθηκόντων με συμβάσεις 8 μηνών. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την ερχόμενη Τετάρτη, 3 Ιουλίου.

Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για τις θέσεις των βοηθών νοσηλευτών είναι πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών και άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή. Σε ό,τι αφορά τις θέσεις γενικών καθηκόντων δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα παρά μόνο απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού μας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Γηροκομείου, Ζαχάρειος Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων “Η Αγία Παρασκευή”, Αγία Παρασκευή Λέσβου, Τ.Κ. 81102, υπόψη Βασίλη Καλλιπολίτη  (τηλ. επικοινωνίας: 2253031654).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στα γραφεία του Γηροκομείου, στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες – Έντυπα – Διαδικασίες – Διαγωνισμών Φορέων – Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι – Ανεξάρτητες και άλλες αρχές – ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες – Έντυπα – Διαδικασίες – Διαγωνισμών Φορέων – Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

spot_img

More articles

spot_img
spot_img
spot_img