Πρόσληψη 8 υπαλλήλων

-Μέχρι τις 12 του μηνός η υποβολή αιτήσεων από τους υποψηφίους

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στον ΟΑΕΔ. Πρόκειται για 500 συνολικά θέσεις σε όλη την χώρα, εκ των οποίων 8 έχουν κατανεμηθεί στην Λέσβο, την Χίο, τη Σάμο και την Ικαρία. Οι προσληφθέντες θα έχουν τετράωρη απασχόληση, ενώ η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι για 2 χρόνια, μέχρι το καλοκαίρι του 2021. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα λήξει αυτή την Παρασκευή, 12 Απριλίου, στις 15:30.

Οι θέσεις

Πιο συγκεκριμένα, στα νησιά μας θα προσληφθούν:
– 3 υπάλληλοι στο ΚΕΤΕΚ – Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας του ΟΑΕΔ στην Παναγιούδα Μυτιλήνης
– 2 υπάλληλοι στο ΚΕΤΕΚ – Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας του ΟΑΕΔ στη Χίο
– 1 υπάλληλος στο ΚΠΑ Χίου
– 1 υπάλληλος στο ΚΠΑ Σάμου
– 1 υπάλληλος στο ΚΠΑ Αγίου Κήρυκα Ικαρίας.
Οι διαδικασίες των προσλήψεων θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Τα κριτήρια

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων θα καθοριστεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
– Χρόνο ανεργίας (από 4 έως 6 μήνες)
– Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας
– Τρίτεκνος ή μέλος τρίτεκνης οικογένειας
– Ανήλικα τέκνα (από 1 έως 3)
– Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας
– Απολυτήριο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
– Εμπειρία (συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 240 μήνες)
– Αναπηρία υποψηφίου με ποσοστό τουλάχιστον 50%
– Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου.
Επίσης θα ισχύσει το κριτήριο της εντοπιότητας.

Οι αιτήσεις

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση. Αιτήσεις που θα υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και όχι μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ δεν θα εξετάζονται.
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται εντός της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων, να προσκομίσουν αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην αρμόδια υπηρεσία στη διεύθυνση: Διεύθυνση Διοικητικού ΟΑΕΔ, Εθνικής Αντίστασης 8, Άλιμος, Τ.Κ.17456, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Υποχρεωτικά στο φάκελο αποστολής πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος και ο αριθμός πρωτοκόλλου, με την ένδειξη “Αίτηση για την ανακοίνωση της υπ’ αρ. πρωτ. ΣΟΧ1/2019”.
Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων θα γίνει κατά φθίνουσα σειρά, με βάση τη συνολική βαθμολογία που θα συγκεντρώσουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα, βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία, αναπηρία υποψηφίου, αναπηρία συγγενικού ατόμου). Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, ο ΟΑΕΔ θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε 20 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στα κατά τόπους Παραρτήματα όπου προκηρύσσονται οι θέσεις, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα (εντός 5 ημερών από τη σύνταξή τους) για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης.
Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ.