Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου, 2021

Προσλήψεις 30 Φυλάκων στο Μουσείο της Ακρόπολης

To μουσείο της Ακρόπολης ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού ασφαλείας 30 ατόμων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σύμβαση με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 8 μηνών.

Κάθε υποψήφιος οφείλει να υποβάλει:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 117 42 Αθήνα, υπ’ όψιν κας Δήμητρας Λεμπέση (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 9000 900, εσωτ. 419, ώρες λειτουργίας Πρωτοκόλλου: 08.30 – 14.00).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας, που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι 28 Νοεμβρίου ενώ για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του νησιού μας.