Σπεύσατε για τις 5 θέσεις στον ΔΕΔΔΗΕ

Μέχρι και σήμερα Δευτέρα τα μεσάνυχτα ηλεκτρονικά, ενώ με το ταχυδρομείο για συστημένη επιστολή είναι η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τις θέσεις συμβασιούχων στη Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών, στη Λέσβο, παράρτημα του ΔΕΔΔΗΕ (Διανομή ηλεκτρισμού).

Πρόκειται για πέντε θέσεις για 8 μήνες και πιο συγκεκριμένα οι 4, ειδικότητας Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Εναερίων – Υπογείων) και ένας, ειδικότητας Υπαλλήλων Γραφείου Δ.Ε.

Οι υποψήφιοι της πρώτης ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 45 ετών και της δεύτερης ειδικότητας από 18 έως 65 ετών. Πέραν των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην προκήρυξη, οφείλουν να υποβάλλουν και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν απασχοληθεί στη ΔΕΗ ΑΕ ή σε θυγατρικές της και αν έχουν απασχοληθεί, να δηλώνεται η εταιρεία απασχόλησης (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ), με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (σύμβαση ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, σύμβαση έργου, σύμβαση 60 ημερομισθίων, εκτός πρακτικής άσκησης) κατά την τελευταία 3ετία, καθώς και τα χρονικά διαστήματα που απασχολήθηκαν.

Όπως ήδη έχουν γράψει τα “Νέα της Λέσβου” από τις 22 Μαΐου ενημερώνοντας πρώτα τους αναγνώστες τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό τρόπο (σε αρχείο μορφής pdf ή .tif με όριο χωρητικότητας έως 20mb) στο email: [email protected] ή αν αυτό δεν είναι δυνατό να αποστείλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας, στην διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΣΒΟΥ, ΟΔ. ΕΛΥΤΗ  5,  Τ.Κ. 811 00 – ΜΥΤΙΛΗΝΗ  ΛΕΣΒΟΣ, υπ’ όψιν κου ΒΑΚΙΡΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (τηλ. επικοινωνίας: 22510 21623 εσωτ. 102) εντός 10 ημερολογιακών ημερών, που αρχίζουν από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης. Όπως τονίζει ο ΔΕΔΔΗΕ, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις με αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου.

Ολόκληρη η προκήρυξη ΣΟΧ 1/2020 μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης  «02-12-2019» και το Ειδικό Παράρτημα: (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «14-01-2020» έχει αναρτηθεί στα καταστήματα της Υπηρεσίας όπου προκηρύσσονται οι θέσεις, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Μυτιλήνης, δυτικής Λέσβου και Λήμνου.