Σάββατο, 23 Οκτωβρίου, 2021

Σπεύσατε για τις 6 θέσεις στην Καλλονή

Μέχρι και σήμερα Δευτέρα μπορούν να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι τις αιτήσεις τους στον Δήμο Δυτικής Λέσβου για τις 6 θέσεις υπαλλήλων που προκηρύχτηκαν για 4 μήνες στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών που αφορούν στην Πολιτική Προστασία. 

Πρόκειται για:

-2 θέσεις οδηγών φορτηγών ΔΕ

-4 εργάτες πρασίνου ΥΕ που θα απασχοληθούν στην Υπηρεσία μέχρι τις 12 Ιανουαρίου του 2022 που θα λήξει η απόφαση κήρυξης του νησιού μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω των περσινών έντονων καιρικών φαινομένων και των ζημιών που συνέβησαν, ιδιαίτερα στη δυτική Λέσβο. 

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και το Τμήμα Αυτεπιστασίας έχει ξεκινήσει τις εργασίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, πάρκων, κλπ. καθώς και την κοπή και το κλάδεμα δέντρων που έχουν προκαλέσει πολλές ζημιές με τις έντονες βροχές και τους θυελλώδεις ανέμους, όπως τον Σεπτέμβριο του 2020. Καταγράφοντας τις ανάγκες που υπάρχουν, ζήτησε το έκτακτο προσωπικό και ακολούθησε βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την εξασφάλιση πίστωσης προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη μισθοδοσίας. Η σχετική απόφαση πάρθηκε από την Οικονομική Επιτροπή και η προκήρυξη βγήκε στον αέρα την Δευτέρα.

 

Προσόντα

Όπως έγραψαν ήδη από την περασμένη εβδομάδα τα «Νέα της Λέσβου», για τις θέσεις ΔΕ οδηγών απαιτείται δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, καθώς και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας. Σε ό,τι αφορά τις θέσεις των εργατών πρασίνου δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα, παρά μόνο να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους και να μην έχουν απασχοληθεί τον τελευταίο χρόνο σε Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου. 

 

Τα δικαιολογητικά

Μαζί με τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

-Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

– Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους, ότι έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ότι το τελευταίο 12μηνο δεν έχουν απασχοληθεί ως συμβασιούχοι σε Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο

– Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών (όπου απαιτείται). Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού και αντιστοιχία

– Κατά περίπτωση όποιο άλλο δικαιολογητικό απαιτείται, όπως η επαγγελματική άδεια οδήγησης

– Φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ

– Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος

– Βεβαίωση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου από το ΕΦΚΑ (μπορεί να εκτυπωθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης gov.gr ή μέσω του διαδικτυακού τόπου www.efka.gov.gr με την χρήση των κωδικών taxisnet).

Όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν με τους όρους που αναφέρονται στην προκήρυξη πρέπει να κατεβάσουν το έντυπο της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης που έχουν αναρτηθεί στο site του Δήμου Δυτικής Λέσβου, να τα εκτυπώσουν, να τα συμπληρώσουν, να τα σκανάρουν και να τα αποστείλουν μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο email [email protected] βάζοντας ως θέμα το ονοματεπώνυμό τους.