Θέση πολιτικού μηχανικού

Στην πρόσληψη ενός ΠΕ πολιτικού μηχανικού, με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων, προχωρά η Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων Βορείου Αιγαίου για την εκτέλεση εργασιών επίβλεψης άρσης της ετοιμορροπίας και αντιστήριξης σε διατηρητέα μνημεία στην Βρίσα και το Πλωμάρι. Όπως έγραψαν από την Πέμπτη τα ΝΕΑ της ΛΕΣΒΟΥ, η σύμβαση θα έχει διάρκεια έως το τέλος του χρόνου. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε και θα διαρκέσει μέχρι και αύριο Τρίτη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας, στην διεύθυνση: Βουρνάζων 19, Μυτιλήνη Τ.Κ. 81131 – Λέσβος, υπόψη, Βασιλικής Ζεϊμπέκη (τηλ. επικοινωνίας: 22510 40511 και φαξ: 22510  40500). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά ενημερώνουν την Υπηρεσία με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία.

 

Τα προσόντα

Τα προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη της θέσης είναι:

  • Πτυχίο ΑΕΙ τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
  • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου και δ) σχεδιαστικού προγράμματος τύπου autocad
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (όπως ορίζεται στο παράρτημα του ΑΣΕΠ και αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων)
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • Να έχουν ηλικία από 18 έως 67 ετών
  • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που ζητείται
  • Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

 

Τα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:

  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθμολογούμενων τίτλων τους και συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα ειδικά προσόντα, όπως αναφέρονται στην προκήρυξη πρόσληψης. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  • Υπεύθυνη Δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται. 

Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31/12/2020. Η απασχόληση θα είναι πενθήμερη και δεν θα υπερβαίνει τις 40 ώρες την εβδομάδα.