Τρεις θέσεις για τα ΕΛ.ΤΑ. στη Λέσβο

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ανακοινώνουν την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο µηνών, πλήρους απασχόλησης, 15 ατόµων ∆.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, 14 ατόµων ∆.Ε. ∆ΙΑΝΟΜΕΩΝ και τριών ατόµων ∆.Ε. Ο∆ΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών σε Υπηρεσιακές Λειτουργίες της ΕΛΤΑ Α.Ε., που εδρεύουν στους Νοµούς Αττικής, Λέσβου, Σάµου, Χίου, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο (ώρες υποβολής 09.00-13.30), εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή, σε απλό φάκελο µεγέθους Α4, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. – Περιφ/κή ∆/νση Πειραιά & Αιγαίου, Τµήµα Υποστήριξης, Τσαµαδού 23 και Φίλωνος 36, Τ.Κ. 185 25 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Ανακοίνωση ∆ίµηνων Προσλήψεων, Υπ’ όψιν κ. Ξυράφη Αλεξάνδρας (τηλέφωνο: 210 4146141). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε την Παρασκευή και λήγει μεθαύριο Τετάρτη.