Σπεύσατε για τις 40 θέσεις στην καθαριότητα

  • Τελευταία μέρα για τις αιτήσεις

Μέχρι και σήμερα το μεσημέρι μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για την προκήρυξη για τις 40 θέσεις, με συμβάσεις διάρκειας 2 μηνών, στον τομέα της Καθαριότητας του Δήμου Μυτιλήνης και συγκεκριμένα 27 θέσεις ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και 13 άτομα ΔΕ Οδηγούς Απορριμματοφόρων.

Πρόκειται για τις προσλήψεις για τις οποίες έγραψαν αποκλειστικά από το φύλλο τους την περασμένη Δευτέρα τα “Νέα της Λέσβου”  και σήμερα είναι η τελευταία μέρα της προθεσμίας για να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι τις αιτήσεις τους.

Θα πρέπει να απευθύνονται στο Δημαρχείο Μυτιλήνης, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη, τηλ.: 2251350596. (Η αρμόδια υπάλληλος για την παραλαβή των αιτήσεων είναι η κ. Ευμορφία Τυρή

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνυποβάλουν με τις αιτήσεις είναι:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι «πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07» και ότι «το τελευταίο 12μηνο (ο υπολογισμός του οποίου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994) δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών» (παρέχεται από την υπηρεσία).
  3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.
  4. Κατά περίπτωση όποιο άλλο δικαιολογητικό θεωρείται απαραίτητο από την παρούσα για κάθε ειδικότητα π.χ. άδεια οδήγησης κλπ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 μέχρι 56 ετών, ενώ η επιλογή τους θα γίνει αποκλειστικά από τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής με κάποιας μορφής μοριοδότηση, καθώς αυτές οι προσλήψεις δεν γίνονται με διαδικασίες ΑΣΕΠ λόγω του βραχύβιου διαστήματος της απασχόλησης (με άλλα λόγια ο νομοθέτης παρέχει το δικαίωμα στους δήμους να προσλαμβάνουν απευθείας το προσωπικό). Σε κάθε περίπτωση όμως ο Δήμος Μυτιλήνης δημοσίευσε πρόσκληση για τους ενδιαφερόμενους.