16 θέσεις στην Αρχαιολογία

11 θέσεις εργασίας με συμβάσεις 2 μηνών και δυνατότητα παράτασης προκήρυξε η Αρχαιολογία για τη Λέσβο και 5 θέσεις για τη Λήμνο. 

Πρόκειται για τρεις προκηρύξεις οι οποίες αναλυτικότερα έχουν ως ακολούθως: Την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο έργο του αγωγού της Λαγκάδας Μυτιλήνης που θα ανοίξει η ΔΕΥΑΛ και λόγω της ιδιαιτερότητας, το προσωπικό θα απασχολείται σε συνεχόμενο οχτάωρο από 7:00 έως 19:00, ήτοι: 07:00 – 15:00 ή 11:00 – 19:00.

Οι θέσεις είναι: 

-1 θέση ΠΕ Αρχαιολόγος (με εξειδίκευση στην Κλασική Αρχαιολογία)

-1 θέση ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός (με ειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων) 

-1 θέση ΔΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (με εξειδίκευση στην συντήρηση κεραμικών)

-4 θέσεις ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών (σε αρχαιολογικά έργα).

Με άλλη προκήρυξη η Αρχαιολογία προχωρά στην πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για εργασίες στην Αγία Παρασκευή.

Οι θέσεις είναι:

-1 θέση ΠΕ Αρχαιολόγος

-1 θέση ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

-1 θέση ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες (σε αρχαιολογικά έργα).

Τέλος, η Αρχαιολογία προκήρυξε και 1 θέση για τα γραφεία της στη Μυτιλήνη, ειδικότητας ΤΕ Λογιστής (με εξειδίκευση στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή από άλλους πόρους).

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΜΝΟ

Για τη Λήμνο προκηρύσσονται 5 θέσεις και συγκεκριμένα: 

-1  θέση ΠΕ Αρχαιολόγος (με εξειδίκευση στην Προϊστορική Αρχαιολογία)

-1 θέση ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός (με εξειδίκευση στον σχεδιασμό κτιρίων)

– 1 θέση ΠΕ Αρχιτέκτονας – Μηχανικός (με εξειδίκευση στην Μουσειολογία – Μουσειογραφία)

-1 θέση ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου)

-1 θέση ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (με εξειδίκευση στη συντήρηση κεραμικών).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε από την Πέμπτη και θα διαρκέσει μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα 25 Μαΐου. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με συνημμένα τα δικαιολογητικά ανάλογα με την ειδικότητά τους, λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση: [email protected] και κατ’ εξαίρεση (σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής) ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Σαπφούς 22, Τ.Κ 81131, Λέσβος, υπόψη κας Παχού Ευφροσύνης (τηλ. επικοινωνίας: 2251022087).

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση απαιτούμενων δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό, είτε με άλλο τρόπο, λόγω των τρεχουσών συνθηκών, ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α 75), σύμφωνα με την οποία, εφόσον προκύψει προσληπτέος, θα προσκομίσει αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω του κορονοϊού.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.