Δύο υπάλληλοι στην Αρχαιολογία

  • Μέχρι τις 29 Μαΐου οι αιτήσεις

Την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο του έργου «Τρισδιάστατης Προβολής του Κάστρου της Μύρινας», στη Λήμνο, ανακοίνωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου. Οι θέσεις αφορούν έναν Αρχιτέκτονα – μηχανικό ΠΕ (με εμπειρία σε διαδραστικές και ψηφιακές εφαρμογές) και έναν Τοπογράφο – Μηχανικό ΠΕ, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο συγκεκριμένο έργο για 2 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως το τέλος του υποέργου. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή, 29 Μαΐου.

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, για όσο διάστημα εφαρμόζονται τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση [email protected] και κατ’ εξαίρεση (σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση: Σαπφούς 22, Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81131 – Λέσβος, υπόψη Ευφροσύνης Παχού, (τηλ. επικοινωνίας: 22510 22087 και φαξ: 22510 20745 και 22510 37414. Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά υποχρεούνται να ενημερώνουν την Υπηρεσία με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα πρόσληψης, δηλαδή να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε., να έχουν ηλικία από 18 έως 67 ετών, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για την κατηγορία ΠΕ λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.