Τρίτη, 5 Ιουλίου, 2022

12 μόνιμες θέσεις στον ΔΕΔΔΗΕ

Άρθρα & Δημοσιεύσεις


12 μόνιμες θέσεις κατανέμονται στο Βόρειο Αιγαίο από την προκήρυξη του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) από τις συνολικά 393 θέσεις πανελλαδικά, διάφορων ειδικοτήτων.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων που ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη 16 Ιουνίου θα λήξει την Τετάρτη 6 Ιουλίου στις 14:00.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 393 θέσεις κατανέμονται σε ολόκληρη την Ελλάδα και απευθύνονται σε άτομα κλάδων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι θέσεις

Για το Νομό Λέσβου κατανέμονται 5 θέσεις, εκ των οποίων η μία στη Μυτιλήνη και οι 4 θέσεις στο δεύτερο νησί του Νομού μας, τη Λήμνο.

Αναλυτικά οι θέσεις που κατανέμονται έχουν ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΣΒΟΥ

-1 ΘΕΣΗ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών (κωδικός θέσης 228)

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ

-1 ΘΕΣΗ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών(κωδικός θέσης 229)

-2 ΘΕΣΕΙΣ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΔΕ (κωδικός θέσης 361)

-1 ΘΕΣΗ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΔΕ (κωδικός θέσης 362 για τον Άγιο Ευστράτιο)

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΣΑΜΟΥ

-1 ΘΕΣΗ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΔΕ κωδικός θέσης 389)

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΙΚΑΡΙΑΣ

-1 ΘΕΣΗ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών (κωδικός θέσης 213)

-2 ΘΕΣΕΙΣ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΔΕ (κωδικός θέσης 334) 

-1 ΘΕΣΗ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΔΕ (κωδικός θέσης 335 για το Υποπρακτορείο Ευδήλου)

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΙΟΥ 

-2 ΘΕΣΕΙΣ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΔΕ (κωδικός θέσης 406).

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως έχει αποδείξει η μέχρι τώρα εμπειρία, κατά καιρούς ως συμβασιούχοι στο παρελθόν έχουν προσληφθεί σε τέτοιες θέσεις υποψήφιοι της Λέσβου στη Σάμο, πράγμα που σημαίνει πως ο κάθε υποψήφιος, που θέλει να υποβάλει αίτηση, θα πρέπει να σταθμίσει πού έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει τη θέση. Για παράδειγμα, στη Λήμνο ζητούνται 4 θέσεις, ενώ στη Λέσβο μόνο μία. Επίσης ζητείται μία θέση για τον Άγιο Ευστράτιο, όπου δεν αναμένεται να εκδηλωθεί θερμό ενδιαφέρον λόγω της απομόνωσης του νησιού και υπ’ αυτήν την έννοια μπορεί να υποβάλλει αίτηση κάποιος υποψήφιος ελπίζοντας σε μία καλύτερη τύχη ως μόνιμος υπάλληλος στον ΔΕΔΔΗΕ, έστω και στον Άγιο Ευστράτιο.

Επίσης αυτό που φαίνεται είναι ότι οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν εκτός ΑΣΕΠ, καθώς οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας ηλεκτρονικά στον ΔΕΔΔΗΕ, ενώ στους πίνακες μοριοδότησης φαίνεται ότι ρόλο θα παίξει και η… συνέντευξη!

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ και στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ (ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) της προκήρυξης, πρέπει:

  1. 1. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στον ΔΕΔΔΗΕ αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.deddie.gr).

Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ που αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ της προκήρυξης.

Κάθε υποψήφιος επιτρέπεται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και μέχρι του συνολικού αριθμού των θέσεων, μίας μόνο ειδικότητας απασχόλησης και μίας μόνο Κατηγορίας Εκπαίδευσης Προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ). Στην αίτησή του ο υποψήφιος υποβάλλει με σειρά προτίμησης τις θέσεις για τις οποίες επιθυμεί να προσληφθεί. H υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών Κατηγοριών Εκπαίδευσης προσωπικού ή ειδικοτήτων απασχόλησης, συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στην «Κατάλογο Αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

  1. Τα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά µε τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα και τα κριτήρια που επικαλούνται οι υποψήφιοι µε την αίτηση συμμετοχής τους (ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ΄, Ε’, ΣΤ’) υποβάλλονται στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια.

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα προσόντα και τα κριτήρια που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση συμμετοχής του στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (ΚΕΦΑΛΑΙΑ Β΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄).

Για τις θέσεις της παρούσας προκήρυξης, οι υποψήφιοι των κατηγοριών Πανεπιστηµιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης πρέπει να συµπληρώσουν – υποβάλουν αίτηση συμμετοχής και δικαιολογητικά, αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο, µέσω του διαδικτυακού τόπου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (www.deddie.gr).

Υποβολή αιτήσεων

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη 1/2022, είναι η εγγραφή στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΔΕΔΔΗΕ που αφορά στις προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου. Για την εγγραφή οι υποψήφιοι μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του ΔΕΔΔΗΕ επιλέγουν τη διαδρομή «Προσλήψεις Προσωπικού με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου» – Προκήρυξη 1/2022 – «Υποβολή Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης» – «Εγγραφή μέσω ΓΓΠΣ» και εγγράφονται µέσω ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ με τους κωδικούς Taxisnet. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι επιλέγουν «Σύνδεση μέσω ΓΓΠΣ» ώστε να εισέλθουν στην εφαρμογή.

Ο υποψήφιος μετά την είσοδό του στην εφαρμογή, πρέπει να επιλέξει το εικονίδιο «Ο Λογαριασμός μου», προκειμένου να συμπληρώσει, ελέγξει, επιβεβαιώσει και αποθηκεύσει τα προσωπικά του στοιχεία. Ακολούθως επιστρέφει στην αρχική οθόνη και επιλέγει το εικονίδιο «Αιτήσεις» και εισέρχεται στον «Κατάλογο Αιτήσεων». Δημιουργεί ηλεκτρονική αίτηση επιλέγοντας «Νέα Αίτηση» και επιλέγει την Κατηγορία Εκπαίδευσης που τον ενδιαφέρει. Στην κορυφή της «Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης» εμφανίζονται οι επιλογές «Αποθήκευση», «Έλεγχος», «Οριστικοποίηση» και «Επιστροφή».

Επισήμανση: Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να τροποποιήσει κάποιο από τα πεδία που εμφανίζονται στα «Προσωπικά Στοιχεία», τότε πρέπει να επιστρέψει στην επιλογή «Ο Λογαριασμός μου» προκειμένου να πραγματοποιήσει τις σχετικές αλλαγές.

Ενότητες ηλεκτρονικής «Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης»

– «Τίτλοι σπουδών». Ο υποψήφιος επιλέγει τον κωδικό που αντιστοιχεί στον τίτλο σπουδών του και καταχωρεί τον βαθμό του και το έτος κτήσης του τίτλου.

– «Επίπεδο γνώσης ξένων γλωσσών». Ο υποψήφιος επιλέγει το επίπεδο της ξένης γλώσσας που κατέχει. Πρόσθετα πρέπει να δηλωθεί ο αντίστοιχος κωδικός του τίτλου που κατέχει στην ενότητα «Απαραίτητα Πρόσθετα Προσόντα».

– «Πρόσθετα Προσόντα». Ο υποψήφιος πρέπει να επιλέξει επακριβώς όλους τους κωδικούς από τη στήλη «Απαραίτητα Πρόσθετα Προσόντα» που απαιτούνται για τη διεκδίκηση των θέσεων που επιλέγει. Στη συνέχεια καλείται να επιλέξει από το πεδίο «Επιθυμητά Πρόσθετα Προσόντα (εμπειρία)», το είδος της επιθυμητής για την επιδιωκόμενη θέση, εμπειρίας. «Επιδιωκόμενες θέσεις με σειρά προτίμησης». Ο υποψήφιος αναγράφει στην ηλεκτρονική αίτηση, κατά σειρά προτίμησης, τους κωδικούς των θέσεων, στις οποίες επιθυμεί να προσληφθεί, εφόσον κατέχει τα προσόντα πρόσληψης.

– «Λοιπά Απαιτούμενα Δικαιολογητικά-Πιστοποιητικά». Ο υποψήφιος πρέπει να επιλέξει και να επισυνάψει από τη λίστα, εκείνα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τον αφορούν.

Υποβολή δικαιολογητικών

Οι υποψήφιοι (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) κατά τη συμπλήρωση της αίτησής τους θα μπορούν να επισυνάπτουν τα αρχεία των δικαιολογητικών τους στο σημείο της αίτησης που προβλέπεται η συγκεκριμένη λειτουργικότητα. Τα αρχεία των παραπάνω δικαιολογητικών επισυνάπτονται σε µορφή pdf, jpg ή tif μεγέθους έως 2ΜΒ.

Συνιστάται κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης να γίνεται αποθήκευση των δεδομένων κατά τακτά χρονικά διαστήματα.

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ολοκληρώνεται επιλέγοντας «Οριστικοποίηση». Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, η ημερομηνία υποβολής και η ένδειξη κατάστασης «Υποβλήθηκε» εμφανίζονται στον Κατάλογο ηλεκτρονικών αιτήσεων. Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι.

Εάν οι υποψήφιοι επιθυμούν τη διόρθωση ή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης η οποία βρίσκεται σε κατάσταση «Υποβλήθηκε», εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην προκήρυξη, τότε πρέπει: Να επιλέξουν από τον Κατάλογο των ηλεκτρονικών αιτήσεων «Ακύρωση» της συγκεκριμένης αίτησης.

– Να επιλέξουν «Νέα Αίτηση» για να δημιουργήσουν νέα αίτηση ή «Αντιγραφή», για να δημιουργήσουν ένα αντίγραφο της προηγούμενης (ακυρωμένης) αίτησης, την οποία μπορούν να επεξεργαστούν (να διορθώσουν/συμπληρώσουν).

– Να επιλέξουν εκ νέου «Οριστικοποίηση».

Σε περίπτωση που μετά την οριστικοποίηση της αίτησης ο υποψήφιος δεν επιθυμεί πλέον να συμμετάσχει στη διαγωνιστική διαδικασία, πρέπει να ακυρώσει εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην προκήρυξη την ηλεκτρονική του αίτηση, που είναι σε κατάσταση «Υποβλήθηκε».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση αναλυτικά με τις λεπτομέρειες από όλη την προκήρυξη είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ή απευθείας από την ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ. Όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και η αξιολόγηση, θα γίνει ανάρτηση προσωρινών πινάκων με τους επιτυχόντες επί των οποίων θα μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να κάνει Ένσταση αν θεωρεί ότι αδικήθηκε. 

Όλες αυτές οι λεπτομέρειες αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη.

spot_img
- Advertisement -

More articles

spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις