Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024

30 θέσεις στην Αρχή Εξέτασης Προσφυγών

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις

30 υπαλλήλους με Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Νομικής ΑΕΙ ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας με θητεία 5 ετών πρόκειται να προσλάβει η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), όπως ανακοινώθηκε από το ΑΣΕΠ που καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η προκήρυξη περιγράφει τις αρμοδιότητες της Αρχής, τα τυπικά προσόντα αξιολόγησης των υποψηφίων, τα κωλύματα διορισμού και τα ασυμβίβαστα, τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων για τις θέσεις των μελών που διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π.

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), αποτελείται από 31 μέλη, εκ των οποίων ένας Πρόεδρος και 30 μέλη. Έχει ως έργο την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων δημόσιων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, έπειτα από την άσκηση προδικαστικής προσφυγής και η έδρα βρίσκεται στην Αθήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για διορισμό στις προκηρυσσόμενες θέσεις και διαθέτουν τα απαιτούμενα γενικά και τυπικά προσόντα δύνανται να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Πρόκειται για το ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ με την ένδειξη Ε.Ε., το οποίο μπορούν να αναζητήσουν στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες > Έντυπα – Διαδικασίες > Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό > Διαθέσιμα Έντυπα – Έντυπο ΑΣΕΠ Ε.Ε.

Η αίτηση απευθύνεται στο ΑΣΕΠ και υποβάλλεται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, μέχρι την 12η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Πρόσκληση

2Ε/2016 Τ.Θ. 14 308

Αθήνα Τ.Κ. 115 10

Η αίτηση με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά εσωκλείεται σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (διανέμεται από τα ΕΛ.ΤΑ). Το εμπρόθεσμο της αιτήσεως κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η αίτηση επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8 N. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα ΚΕΠ.

spot_img

More articles

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

spot_img
spot_img