Τετάρτη, 6 Ιουλίου, 2022

4+1 θέσεις στην Αρχαιολογία

Άρθρα & Δημοσιεύσεις


  • Μέχρι το Σάββατο οι αιτήσεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα έργα που εκτελεί η Αρχαιολογία και για τον λόγο αυτό δημοσιεύονται συνεχώς νέες προκηρύξεις για την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Από χθες ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τέσσερις θέσεις τεχνικών συντήρησης, με συμβάσεις 8 μηνών για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών συντήρησης του ξυλόγλυπτου τέμπλου στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στη Νάπη.

Πρόκειται για θέσεις τεχνικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με εμπειρία στη συντήρηση ξύλου και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας, στην διεύθυνση: Σαπφούς 22 Μυτιλήνη Τ.Κ. 81 131, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου υπ’ όψιν Γ. Βαλάκου (τηλ. επικοινωνίας: 22510 22087, 22510 40716), μέχρι και το Σάββατο, 11 Ιουνίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της ειδικότητάς του, απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Τα ειδικά προσόντα πρόσληψης για τις θέσεις ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης είναι:

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας ΔΕ της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας (για τεχνικούς συντήρησης έργων τέχνης ή για τεχνικούς συντήρησης έργων ζωγραφικής ή για τεχνικούς συντήρησης Βιβλιακού και αρχειακού υλικού).

– Αναλυτική βαθμολογία (σε περίπτωση που δεν προκύπτει η κατεύθυνση)

– Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης. 

Παράλληλα, από χθες “τρέχει” η προκήρυξη για την πρόσληψη ΠΕ Αρχιτέκτονα μηχανικού στο πλαίσιο αποκατάστασης του μεταβυζαντινού Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου, στον Άγιο Ευστράτιο. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων. Καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην διεύθυνση: Σαπφούς 22, Τ.Κ. 81131, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, υπ’ όψιν Γ. Βαλάκου (τηλ. επικοινωνίας: 22510 22087, 22510 40716), εντός προθεσμίας, μέχρι το Σάββατο, 11 Ιουνίου.

Τα ειδικά προσόντα πρόσληψης για την θέση ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων είναι:

Πτυχίο ΑΕΙ τμήματος Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: Επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων, υπηρεσιών διαδικτύου και σχεδιαστικού προγράμματος τύπου autocad (βεβαίωση από την οικεία σχολή για τα αντίστοιχα μαθήματα ή ecdl cad ή βεβαίωση καθηκόντων από προηγούμενες εργασίες ή πιστοποίηση από ιδιωτικούς φορείς ή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου που να δηλώνει τη γνώση χρήσης του προγράμματος).

– Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου.

spot_img
- Advertisement -

More articles

spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις