Τρίτη, 26 Οκτωβρίου, 2021

9 + 2 θέσεις εργασίας στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και την Αρχαιολογία

Δύο νέες προκηρύξεις τρέχουν αυτές τις μέρες με τις οποίες θα καλυφθούν συνολικά 11 θέσεις εργασίας στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και στην Αρχαιολογία.

Η πρώτη προκήρυξη αφορά στην πρόσληψη ειδικευμένου επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού με συμβάσεις εργασίας 2 μηνών και δυνατότητα παράτασης για την ανάδειξη και αξιοποίηση απολιθωματοφόρων θέσεων από την εκτέλεση μεγάλων δημόσιων έργων στην περιοχή του Απολιθωμένου Δάσους. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής: 

1 ΠΕ Γεωλόγος (με ειδίκευση στην ανασκαφή και ανάδειξη απολιθωμάτων)

2 ΔΕ ειδικευμένοι εργατοτεχνίτες συντήρησης (με ειδίκευση στη συντήρηση φυτικών απολιθωμάτων)

3 ΥΕ ειδικευμένοι εργάτες συντήρησης (με ειδίκευση στη συντήρηση και ανάδειξη φυτικών απολιθωμάτων)

3 ΥΕ ειδικευμένοι εργάτες ανασκαφής (με ειδίκευση στην ανασκαφή και ανάδειξη φυτικών απολιθωμάτων).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, Κέντρο Πληροφόρησης Μυτιλήνης, 8ης Νοεμβρίου 17, ΤΚ 81100, Μυτιλήνη, υπόψη Κωνσταντίνας Μπεντάνα, τηλ. επικοινωνίας: 22510 47033, μέχρι και σήμερα Τετάρτη, 8 του μηνός.

Τα ειδικά προσόντα πρόσληψης που προβλέπονται ανά ειδικότητα είναι τα εξής:

ΠΕ Γεωλόγος

– Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωλογίας ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

– Άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωλόγου

– Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας

– Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: Επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου

– Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου ή μοτοποδηλάτου

– Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης 

ΔΕ Ειδικευμένος εργατοτεχνίτης συντήρησης

– Απολυτήριος τίτλος Γενικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας ΔΕ της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

– Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου ή μοτοποδηλάτου

– Γνώση χειρισμού ξέστρου υπερήχων / ταχυτροχού

– Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) 

ΥΕ Ειδικευμένος εργάτης συντήρησης

– Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

– Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου ή μοτοποδηλάτου

– Γνώση χειρισμού ξέστρου υπερήχων / ταχυτροχού

– Αποδεδειγμένη εμπειρία 

ΥΕ Ειδικευμένος εργάτης ανασκαφών

– Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

– Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου ή μοτοποδηλάτου

– Γνώση χειρισμού αεροσυμπιεστή

– Αποδεδειγμένη εμπειρία.

 

Και στο Κάστρο της Άντισσας

Σε ό,τι αφορά τις δύο θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, αυτές αφορούν στην εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση και Ανάδειξη Μεσαιωνικού Οβριόκαστρου Άντισσας Λέσβου». Πρόκειται για συμβάσεις 2 μηνών, εργατών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, με εμπειρία σε ανασκαφικές εργασίες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας, στην διεύθυνση: Σαπφούς 22, Τ.Κ. 81131, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, υπ’ όψιν Ευφροσύνης Παχού (τηλ. επικοινωνίας: 22510 22087, 22510 40716), μέχρι και το Σάββατο, 11 του μηνός.

Εκτός από τα γενικά προσόντα πρόσληψης, οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, καθώς και αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.