Αντικεραυνική προστασία σε 6 σχολεία


Εργασίες αντικεραυνικής προστασίας σε έξι σχολεία θα εκτελεστούν από τον Δήμο Μυτιλήνης το επόμενο διάστημα. Ο διαγωνισμός βγήκε στον αέρα την Δευτέρα και αφορά στα Δημοτικά Σχολεία της Πηγής, των Μιστεγνών, της Θερμής, του Μεγαλοχωρίου, καθώς και τα Νηπιαγωγεία του Αφάλωνα και των Νέων Κυδωνιών.

Η επιλογή των σχολείων έγινε με βάση την κάλυψη των αναγκών μιας ολόκληρης Δημοτικής Ενότητας πλησίον της Μόριας, όπου στο παρελθόν καταγράφηκαν αρκετά επικίνδυνα κεραυνικά φαινόμενα. Επίσης επέμβαση γίνεται και στην περιοχή του Μεγαλοχωρίου λόγω μεγάλου υψομέτρου.

Σε κάθε σχολείο θα τοποθετηθεί ένα σύστημα εξωτερικής αντικεραυνικής προστασίας με την μέθοδο του κλωβού από χάλκινο αγωγό που διατρέχει την σκεπή κάθε κτιρίου. Κάθε κλωβός συνδέεται με την γη μέσω ικανού αριθμού ηλεκτροδίων γείωσης. Για την προστασία εσωτερικά των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των κτιρίων τοποθετούνται απαγωγοί κρουστικών ρευμάτων. Οι παραπάνω εργασίες δεν απαιτούν την έκδοση οικοδομικής άδειας, ενώ οποιαδήποτε άλλη άδεια απαιτηθεί, οφείλει να την προσκομίσει ο Δήμος πριν την ανάθεση του έργου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 59.773 ευρώ και το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Δήμου Μυτιλήνης.