Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου, 2023

Αντισυνταγματικές οι αλλαγές στους Δήμους

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Αντισυνταγματικές κρίθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας οι αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για την ενίσχυση της κυβερνησιμότητας στους Δήμους με τις αλλαγές που εφαρμόστηκαν μετά από τις εκλογές του 2019 τόσο στη σύνθεση όσο και στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  

Πιο συγκεκριμένα με την απόφαση της Ολομέλειας κρίθηκε ότι «οι εν λόγω διατάξεις κατά το μέρος που καταλαμβάνουν την αμέσως επομένη των δημοτικών εκλογών περίοδο μετέβαλαν εκ των υστέρων το πλαίσιο ασκήσεως του κατοχυρούμενου στο Σύνταγμα δικαιώματος εκλογής των αρχών των Ο.Τ.Α.· και τούτο, διότι η εκφρασθείσα θέληση των εκλογέων είχε διαμορφωθεί κατά συνεκτίμηση, εκτός των άλλων, και του ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα κατά τις εκλογές αυτές νομοθεσία, οι αποφάσεις που αφορούν σημαντικές αρμοδιότητες του Δήμου και που αφορούν ζητήματα που κατ’ εξοχήν συνάπτονται με την κατοχυρούμενη στο άρθρο 102 παρ. 2 του Συντάγματος οικονομική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α., θα λαμβάνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, όργανο διοικήσεως του Δήμου με άμεση δημοκρατική νομιμοποίηση, απαιτουμένων ενδεχομένως ευρύτερων συναινέσεων για την επίτευξη πλειοψηφίας και από Δημοτικούς Συμβούλους που δεν εξελέγησαν με τον συνδυασμό του Δημάρχου. Εξάλλου, κατά τον χρόνο ψηφίσεως των σχετικών διατάξεων, δεν είχε δοκιμαστεί στην πράξη η εφαρμογή του συστήματος της απλής αναλογικής που είχε εισαχθεί με τον ν. 4555/2018 στη διοίκηση των Δήμων, προκειμένου να δικαιολογείται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, αναγόμενους στην ομαλή λειτουργία αυτών, η τόσο σοβαρή και έντονη επέμβαση του νομοθέτη στη θέληση των εκλογέων, με την εφαρμογή των επίδικων ρυθμίσεων και κατά την τρέχουσα δημοτική περίοδο. Για τους λόγους αυτούς, οι προαναφερθείσες ρυθμίσεις, καθ’ ό μέρος καταλαμβάνουν τη δημοτική περίοδο που διανύεται μετά τις εκλογές, έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1, 52 και 102 παρ. 2 του Συντάγματος. Αντιθέτως, δεν αντίκεινται στις διατάξεις αυτές του Συντάγματος οι ρυθμίσεις που αφορούν την ανάδειξη των μελών των διοικητικών συμβουλίων δημοτικών νομικών προσώπων (Δ.Ε.Υ.Α. κ.λπ.), καθ’ όσον οι εν λόγω οργανωτικές μεταβολές δεν συνδυάζονται και με μεταφορά αρμοδιοτήτων από άμεσα όργανα διοίκησης του Δήμου προς τα αντίστοιχα συλλογικά όργανα των Νομικών αυτών Προσώπων».

Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας τονίζοντας ότι αφορά συγκεκριμένες διατάξεις του 2019 με τις οποίες μεταφέρθηκαν αρμοδιότητες από τα Δημοτικά Συμβούλια προς τις Οικονομικές Επιτροπές και τις Επιτροπές Ποιότητας Ζωής των Δήμων. Επίσης αναφέρει ότι επί του παρόντος ισχύει η υφιστάμενη νομοθεσία, καθώς δεν έχει νομίμως επιδοθεί ακόμη η σχετική απόφαση.

- Advertisement -

More articles

spot_img