Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου, 2021

Χωρίς καταρροϊκό πυρετό, αλλά μέχρι πότε;

Την απόφαση ελεγχόμενης άρσης της καραντίνας για τον καταρροϊκό πυρετό που ταλαιπώρησε για πάνω από μία δεκαετία τους κτηνοτρόφους και κατ’ επέκταση την οικονομία της Λέσβου, μη μπορώντας να εξάγουν ζωντανά αιγοπρόβατα για εκτροφή εισπράττοντας ένα μεγαλύτερο εισόδημα απ’ ό,τι μόνο ως σφάγια, υπέγραψε χθες το μεσημέρι ο Αντιπεριφερειάρχης, Πανάγος Κουφέλος, μετά από τους ελέγχους που γίνονται τα τελευταία 2 χρόνια χωρίς θετικό αποτέλεσμα για τη νόσο. Την απόφαση ανακοίνωσε επίσημα χθες με μία λιτή δήλωση λίγων γραμμών ο Περιφερειάρχης, Κώστας Μουτζούρης. Παρά το χαρμόσυνο γεγονός για την κτηνοτροφία της Λέσβου η Περιφέρεια παρέμεινε προσγειωμένη κρατώντας χαμηλούς τους τόνους στην ανακοίνωσή της και αποφεύγοντας το «κατόπιν ενεργειών της», καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα βρισκόταν εκτεθειμένη δεδομένου ότι η άρση της καραντίνας γίνεται λόγω της αλλαγής του ευρωπαϊκού πλαισίου που δίνει αυτήν την δυνατότητα.

Συγκεκριμένα πρόκειται για την αλλαγή του ευρωπαϊκού κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2019 και με βάση αυτόν εφαρμόζεται από την 21η Απριλίου 2021 νέος νόμος για τον έλεγχο και την επιτήρηση των επιζωοτιών. Ο νόμος αυτός, που κατάργησε τον παλιό, δίνει την δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές κάθε χώρας να αντιμετωπίσουν με ευελιξία τις περιπτώσεις επιτήρησης και άρσης των επιζωοτιών. Με άλλα λόγια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άλλαξε τον σχετικό νόμο για όλες τις χώρες της ΕΕ και έτσι η χώρα μας προσαρμόζοντας την νομοθεσία της στα νέα δεδομένα μπόρεσε να προχωρήσει στην ελεγχόμενη άρση της καραντίνας.

Να γιατί ο Περιφερειάρχης περιορίζεται σε δύο γραμμές αναφέροντας τα ακόλουθα: «Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης ευχαρίστως ανακοινώνει ότι από σήμερα αίρονται τα περιοριστικά μέτρα για την μετακίνηση προς πάχυνση και αναπαραγωγή αιγοπροβάτων και αμνοεριφίων από την Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου προς την υπόλοιπη χώρα, τα οποία ισχύουν από το 2008 λόγω καταρροϊκού πυρετού».

 

Ελεγχόμενη άρση της καραντίνας

Η άρση της καραντίνας είναι ελεγχόμενη, δηλαδή προβλέπονται ασφυκτικοί έλεγχοι στα κοπάδια πριν επιλεγούν τα ζώα που θα εξάγονται ως ζώντα από τη Λέσβο για εκτροφή σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Η απόφαση προβλέπει τα ακόλουθα: «Την άρση των περιοριστικών µέτρων για την µετακίνηση προς πάχυνση ή αναπαραγωγή αιγοπροβάτων και αµνοεριφίων από την Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, προς την υπόλοιπη Χώρα, εφόσον πέρα από τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις της κείµενης εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας (εφαρµογή YA 3339/117339(ΦΕΚ Β’ 3589/04.11.16) Πρόγραµµα ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγών και των προβάτων), επιπλέον θα ισχύουν τα παρακάτω επειδή στην περιοχή μας τα τελευταία 2 έτη έχει ανιχνευθεί η κυκλοφορία του ορότυπου BTV-16 του ΚΠ εκτός του οροτύπου BTV-4 για τον Καταρροϊκό Πυρετό του Προβάτου:

α) Στη Λέσβο να µην είναι σε ισχύ µέτρα περιορισµού των µετακινήσεων για τον καταρροϊκό πυρετό ή για άλλο νόσηµα.

β) Τα κλινικώς υγιή ζώα να προέρχονται από εκτροφές, οι οποίες έχουν ελεγχθεί το τελευταίο δίµηνο πριν τη µετακίνησή τους στο πλαίσιο εφαρµογής του Προγράµµατος των τεσσάρων (4) Εξωτικών Νοσηµάτων για την παρουσία ευλογιάς, αφθώδους πυρετού και πανώλους µικρών µηρυκαστικών.

γ) Ειδικά σε ό,τι αφορά τον Καταρροϊκό Πυρετό (ΚΠ), να ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:

  1. Επί τουλάχιστον 60 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία µετακίνησής τους δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσµα ΚΠ στην εκµετάλλευση καταγωγής τους και δεν εµφάνισαν κλινικά συµπτώµατα.

2.Στην εκτροφή καταγωγής τους τις τελευταίες τουλάχιστον 28 ηµέρες και όχι πριν των 14 ηµερών, από την ηµεροµηνία της επικείµενης µετακίνησής τους, να έχουν υποβληθεί δειγµατοληπτικά σε ορολογική εξέταση αίµατος, µέρος των ζώων της εκµετάλλευσης σύµφωνα µε τον παρακάτω Πίνακα 1. Τα αιµοδείγµατα θα εξετάζονται στα Εργαστήρια Αναφοράς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ορολογικά για Καταρροϊκό Πυρετό, σε περίπτωση περαιτέρω εργαστηριακών διερευνήσεων µπορεί να υποβληθούν σε PCR, µε αρνητικά πάντα αποτελέσµατα. Η δειγµατοληψία θα γίνεται από κτηνιάτρους της ∆ιεύθυνσης Κτηνιατρικής Π.Β Αιγαίου.

3.Τα ζώα να προέρχονται από εκτροφές που διαθέτουν κατάλληλες σταβλικές εγκαταστάσεις που τα προστατεύουν από τους διαβιβαστές (έντοµα του γένους Culicoides που µεταδίδουν τον ιό), εγκαταστάσεις µε ελεγχόµενη είσοδο – έξοδο, µε πλέγµα στα ανοίγµατα κατάλληλης πυκνότητας, το οποίο πρέπει να εµποτίζεται τακτικά µε εγκεκριµένο εντοµοκτόνο, περιµετρικά της εγκατάστασης πρέπει να γίνονται τακτικά απολυµάνσεις µε εγκεκριµένα εντοµοκτόνα ώστε να διασφαλίζεται η προστασία από τους διαβιβαστές (έντοµα).

Για τα ζώα που προορίζονται για άµεση σφαγή, ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις:

1)∆εν έχει καταγραφεί κανένα κρούσµα ΚΠ στην εκµετάλλευση καταγωγής για τουλάχιστον 30 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία αποστολής των ζώων για άµεση σφαγή προς την υπόλοιπη χώρα.

2)Οι παραγωγοί, έµποροι θα καταθέτουν αίτηση για την µετακίνηση των ζώων τουλάχιστον 2 ηµέρες πριν την αποστολή όπου θα αναφέρεται ο αριθµός και οι εκτροφές προέλευσης των ζώων που πρόκειται να µετακινηθούν στο σφαγείο προορισµού, η προτεινόµενη ηµεροµηνία φόρτωσης και σφαγής αυτών (εντός 24 ώρες από την άφιξή τους στον τόπο προορισµού), τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα, του παραλήπτη και του εγκεκριµένου µεταφορικού µέσου.

3)Η αίτηση θα διαβιβάζεται από την Υπηρεσία µας στην αρµόδια ∆ΑΟΚ προκειµένου να εγκριθεί.

4)Σε περίπτωση έγκρισης, θα ενηµερώνονται οι ενδιαφερόµενοι άµεσα, προκειµένου να προµηθευτούν τα εγκεκριµένα εντοµοαπωθητικά.

5)Η φόρτωση θα γίνεται παρουσία επίσηµου κτηνιάτρου, αφού προηγουµένως το όχηµα θα έχει καθαριστεί και απολυµανθεί µε εγκεκριµένα σκευάσµατα (τα προτεινόµενα από την υπ΄ αριθ. 258944/17.08.2008 (ΦΕΚ Β΄727) Απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων «Σχέδιο αντιµετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέµηση καταρροϊκού πυρετού»). Εν συνεχεία, θα γίνεται κλινικός έλεγχος των ζώων και των ενωτίων του (µέσα σήµανσης). Κατά την φόρτωσή τους θα γίνεται χρήση των εγκεκριµένων εντοµοαπωθητικών, όπου θα τηρηθεί αυστηρά ο χρόνος αναµονής για το κρέας.

6)Εφόσον τηρούνται τα παραπάνω θα εκδίδονται τα υγειονοµικά πιστοποιητικά.

7)Αµέσως µετά τη φόρτωση των ζώων θα αποστέλλεται στη ∆ΑΟΚ προορισµού Βεβαίωση Αναχώρησης, η οποία θα φέρει πληροφορίες για το επικείµενο φορτίο (ώρα αναχώρησης, άφιξης στο τόπο προορισµού κτλ.).

8)Η υπηρεσία θα ζητήσει από την αρµόδια ∆ΑΟΚ του τόπου προορισµού την αποστολή Βεβαίωσης Σφαγής των ζώων εντός 48 ωρών από τη σφαγή».