Τρίτη, 23 Απριλίου, 2024

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: Προσοχή στην υποβολή των δικαιολογητικών

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Προσοχή θα πρέπει να δείξουν υποψήφιοι για τη Δικαστική Αστυνομία από την κατηγορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, καθώς καλούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία για την κατάρτιση των οριστικών πινάκων κατάταξης, μετά τις ενστάσεις που έχουν προηγηθεί στην προκήρυξη ΑΣΕΠ 1ΔΑ/2023.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή του το ΑΣΕΠ καλεί τους υποψηφίους της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, οι οποίοι προηγούνται στους προσωρινούς πίνακες με βάση τη συνολική τους βαθμολογία, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία, να υποβάλουν με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού

Αίτηση για την Προκήρυξη 1ΔΑ/2023

Μεσογείων 96

Τ.Κ. 115 27, Αθήνα

Κατηγορία ΠΕ

σε φάκελο μεγέθους Α4 τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σε έντυπη μορφή, τα οποία προβλέπονται στο Κεφάλαιο Ε΄ της προκήρυξης.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από:

α) Την Αίτηση Υποβολής Δικαιολογητικών (Παράρτημα Γ΄, σελ. 95 της προκήρυξης), συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής και στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά όλα τα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο υποψήφιος και εκτυπωμένη μορφή την ηλεκτρονική αίτηση υπογεγραμμένη, στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός μητρώου της αίτησης που έλαβε κατά την ηλεκτρονική της υποβολή.

Για την απόδειξη της εμπειρίας, οι υποψήφιοι προσκομίζουν, πέραν των αναφερομένων στην οικεία προκήρυξη (Κεφ. Ε3, σελ. 49-52) και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνονται, επακριβώς, η χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο (συνημμένο υπόδειγμα).

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει στις 25 Ιανουαρίου.

Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Επισημαίνεται ότι, υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους αναρτημένους πίνακες, εάν δεν αποστείλουν στην Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού τα ανωτέρω δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία.

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο
spot_img

More articles

spot_img