Σάββατο, 20 Απριλίου, 2024

Πέντε θέσεις στην Περιφέρεια

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


 • Τρέχουν οι διαγωνισμοί για την πρόσληψη 4 Ειδικών Συμβούλων και του Περιφερειακού Συμπαραστάτη

Τέσσερις θέσεις Ειδικών Συμβούλων και μία του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης προκηρύχθηκαν αυτές τις μέρες από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Οι αιτήσεις για τις θέσεις των Ειδικών Συμβούλων κατατίθενται έως τις 30 Ιανουαρίου, ενώ η επιλογή του Περιφερειακού Συμπαραστάτη θα γίνει στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στις 31 του μηνός.

Οι τέσσερις θέσεις Ειδικών Συμβούλων αφορούν:

 • Την κάλυψη των αναγκών του θεματικού Αντιπεριφερειάρχη σε θέματα Προγραμματισμού και ΕΣΠΑ.
 • Την κάλυψη των αναγκών του θεματικού Αντιπεριφερειάρχη σε θέματα προώθησης προϊόντων Βορείου Αιγαίου.
 • Την κάλυψη των αναγκών σε θέματα αρμοδιότητας του χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Νομού Χίου.
 • Την κάλυψη των αναγκών σε θέματα αρμοδιότητας του χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Νομού Σάμου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που θα καταθέσουν αιτήσεις απαιτείται να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για το μόνιμο προσωπικό του Δημοσίου, να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησής τους και να έχουν ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις και έχουν τα νόμιμα προσόντα πρέπει έως την Τρίτη, 30 Ιανουαρίου στις 15:00, να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Διοικητικού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου – Ανδρομέδας 15 – ΤΚ 81100 – Μυτιλήνη (υπεύθυνος υπάλληλος Ευστρατία Ελευθερίου), σχετική αίτηση στην οποία θα αναφέρουν τη θέση για την οποία υποβάλλουν υποψηφιότητα, η οποία θα συνοδεύεται από σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα περιέχονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα φέρουν αρίθμηση και θα κατατεθούν εμπρόθεσμα.

 • Αντίγραφα πτυχίων (σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, πρέπει να προσκομίζεται πράξη αναγνώρισης για την ισοτιμία, την αντιστοιχία του τίτλου και την βαθμολογική αντιστοιχία αυτού)
 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης
 • Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου
 • Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης (για τους άρρενες υποψήφιους) 
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Υπεύθυνη Δήλωση περί μη κατοχής άλλης θέσης στο Δημόσιο Τομέα, περί μη κατοχής επαγγέλματος – ιδιότητας ασυμβίβαστης με το έργο του Ειδικού Συμβούλου, περί υγείας και φυσικής καταλληλότητας των υποψηφίων, που να επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους στην οποία να βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων.

 

Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης

Σε ό,τι αφορά τη θέση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους με γραπτή δήλωση προς το Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 31 του μηνός, στη 1 το μεσημέρι, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, αντίγραφα τίτλων σπουδών και κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του ενδιαφερομένου θα ενισχύσει την υποψηφιότητά του για την πλήρωση της θέσης.

Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών, επιλέγεται πολίτης που αποτελεί προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους ως Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Ως Περιφερειακός Συμπαραστάτης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός Δήμου ή Περιφέρειας ή Βουλευτής. Η θητεία του Περιφερειακού Συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των Περιφερειακών Αρχών. Ως προς την καταστατική θέση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη εφαρμόζονται αναλόγως τα ισχύοντα για τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

Ο Συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή Νομικών Προσώπων για κακοδιοίκηση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας, των Νομικών της Προσώπων και των Επιχειρήσεων και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός 30 ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προχώρησε μετά τη λήψη της καταγγελίας τους. Ο Συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή. 

Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου.

spot_img

More articles

spot_img