Μια θέση Αρχιτέκτονα – Μηχανικού

Μέχρι και σήμερα Δευτέρα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι στην Aρχαιολογία για μια θέση ΠΕ Αρχιτέκτονα – Μηχανικού με εξειδίκευση στη σχεδιαστική αποτύπωση ανασκαφών.

Οι ενδιαφερόμενοι, ηλικίας από 18 έως 65 ετών πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Αρχαιολογίας, στην διεύθυνση: Σαπφούς 22, Τ.Κ. 81131, υπ’ όψιν Ευφροσύνης Παχού (τηλ. επικοινωνίας: 22510 22087, 22510 40716).