Φυσικοθεραπευτή ζητά η “Κυψέλη”

Στην κάλυψη μιας θέσης ΤΕ Φυσικοθεραπευτή προχωρά το Κέντρο ατόμων με ειδικές ανάγκες «Η Κυψέλη». Ελλείψει ενδιαφερόμενων για την συγκεκριμένη ειδικότητα, η θέση θα καλυφθεί από ΔΕ βοηθό φυσικοθεραπευτή. Η σύμβαση θα είναι ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, με ωράριο 10:00 – 14:00 ως τις 30/4/2021, με δυνατότητα ανανέωσης ως τη λήξη του προγράμματος.  

Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν ως τις 20 Σεπτεμβρίου το βιογραφικό τους σημείωμα με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση τρίτου προσώπου θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής στη διεύθυνση του Κέντρου, Δικελή 4, 81131 Μυτιλήνη, σε ώρες γραφείου 08:00-15:00, είτε ταχυδρομικώς με εμπρόθεσμη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου.  

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2251020022.