Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024

Νέες θέσεις από την Αρχαιολογία

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Νέες προκηρύξεις για την πρόσληψη προσωπικού εξέδωσε χθες η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου. Η πρώτη αφορά στο έργο διαμόρφωσης και ανάδειξης του Μεσαιωνικού Οβριόκαστρου της Άντισσας, για την εκτέλεση του οποίου θα προσληφθεί ένας ΠΕ αρχαιολόγος (με εξειδίκευση στην Κλασική Αρχαιολογία), ενώ ο δεύτερος διαγωνισμός αφορά στο έργο κατασκευής της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων στη νότια Μυτιλήνη, όπου θα καλυφθεί μία θέση ΔΕ σχεδιαστή με εμπειρία στην αποτύπωση και σχεδίαση μνημείων και αρχαιολογικών ευρημάτων. 

Οι ενδιαφερόμενοι και για τις δύο προκηρύξεις καλούνται να συμπληρώσουν τις αιτήσεις τους και να τις υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Αρχαιολογίας, στην διεύθυνση: Σαπφούς 22, Τ.Κ. 81131, από σήμερα έως τις 19 Νοεμβρίου.

Εκτός από τα γενικά προσόντα απαιτούνται:

Για τη θέση ΠΕ Αρχαιολόγου με εξειδίκευση στην Κλασική Αρχαιολογία

  •  Πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης ή Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
  • Άριστη γνώση της αγγλικής, ή γαλλικής, ή γερμανικής, ή ιταλικής γλώσσας
  • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου 

Για τη θέση ΔΕ Σχεδιαστή με εμπειρία στην αποτύπωση και σχεδίαση μνημείων και αρχαιολογικών ευρημάτων

  • Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας ΔΕ της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.

spot_img

More articles

spot_img
spot_img