Προκήρυξη για τη θέση στο Ταχυδρομείο Μυτιλήνης

Δημοσιεύεται σήμερα Δευτέρα από τα “Νέα της Λέσβου” η προκήρυξη (ΣΟΧ 68/2016) των ΕΛΤΑ για την πρόσληψη ενός υπαλλήλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Εσωτερικής Εκμετάλλευσης για το Ταχυδρομείο της Μυτιλήνης με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας 8 μηνών και για 6ωρη ημερήσια απασχόληση. Για το θέμα γράψαμε από τη σελίδα μας “Ευκαιρίες Εργασίας” των “Νέων της Λέσβου” την περασμένη Δευτέρα ως προς τον προγραμματισμό για την πρόσληψη,  σημειώνοντας πως αναμενόταν η προκήρυξη εντός των ημερών. Και αυτό γίνεται σήμερα.

Στα προσόντα των υποψηφίων για τη θέση περιλαμβάνονται:

-Δίπλωμα ή ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα χρηματοπιστωτικών και διοικητικών υπηρεσιών (πρώην οικονομίας και διοίκησης) ή πτυχίου δεύτερου κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ανεξάρτητα από ειδικότητα ή πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα οικονομίας και διοίκησης.  Επίσης γίνεται δεκτό το Απολυτήριο ή τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ανεξάρτητα από τον κλάδο ή ειδικότητα Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

-Απαιτείται επίσης γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών σε αντικείμενο επεξεργασίας κειμένων υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

Από τις 7 έως τις 16 Δεκεμβρίου, οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. – Περιφ/κή Δ/νση Πειραιά & Αιγαίου, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Τσαμαδού 23 και Φίλωνος 36, Τ.Κ. 185 10 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, (για την Ανακοίνωση ΣΟΧ68/2016), Υπ’ όψιν κ. Όλγας Συμεώνογλου (τηλέφωνο: 210-4146141 και 210-4146106).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4, και όχι σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να βρίσκονται σε επαφή με το Ταχυδρομείο της Μυτιλήνης ή τα ΚΕΠ για να ενημερωθούν και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους εμπρόθεσμα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων από τα ΚΕΠ ή μέσω διαδικτύου από το ΑΣΕΠ. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν άτομα ηλικίας 18 έως 65 ετών.