Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024

Προσλήψεις στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Στην προκήρυξη θέσεων μηχανικών τμήματος επιχορηγήσεων προχωρά η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB που ανήκει στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό χώρο με αντικείμενο τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και διαχείριση στοχευμένων χρηματοδοτικών δράσεων, με εφαρμογή σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων που προωθούνται μέσω των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με την προκήρυξη οι βασικές αρμοδιότητες που θα πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι είναι:

 • Αξιολόγηση αιτήσεων των Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Επιχορηγήσεων
 • Συνεργασία με εξωτερικούς εμπλεκόμενους φορείς (ΥΠ.ΕΝ., Σ.Ε.Ε., Κ.Α.Π.Ε. κλπ.)
 • Γνωμοδότηση σε ειδικά θέματα, τεχνικού περιεχομένου, σχετικά με τα Προγράμματα της Διεύθυνσης Επιχορηγήσεων
 • Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σύμφωνα με τις ανάγκες του Οργανισμού
 • Συμμετοχή σε Επιτροπές.

Απαραίτητη Εμπειρία και Ειδικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανικού (Μηχανολόγου ή Πολιτικού ή Τοπογράφου ή Μηχανικού Χωροταξίας ή Αρχιτέκτονα)
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο
 • Εμπειρία σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις ή/και καλή γνώση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
 • Εξοικείωση με την Πολεοδομική Νομοθεσία (ν. 4067/2012 & αναθεωρητικές διατάξεις, ν. 4495/2017, 4178/2013, 4014/2011 κλπ.)
 • Γνώση των Προγραμμάτων «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»
 • Επιθυμητή εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων, καθώς και γνώση εθνικού και κοινοτικού θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου χρηματοδοτικών εργαλείων
 • Υψηλές οργανωτικές, αναλυτικές και διαχειριστικές δεξιότητες
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη χρήση του MS Office και ειδικά Excel

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] με θέμα “Μηχανικός Τμήμα Επιχορηγήσεων”.

spot_img

More articles

spot_img
spot_img