Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2024

Τέσσερις θέσεις στην Αρχαιολογία

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Δύο προκηρύξεις για την πρόσληψη τεσσάρων συνολικά υπαλλήλων δημοσίευσε χθες η Αρχαιολογία. Η πρώτη αφορά στην αποκατάσταση και ανάδειξη του Βαλιδέ Τζαμί, στην Επάνω Σκάλα Μυτιλήνης, όπου πρόκειται να προσληφθεί ένας ΠΕ Ιστορικός με εξειδίκευση στην Οθωμανική Ιστορία, για 2 μήνες, και οι άλλες τρεις θέσεις αφορούν στο έργο που εκτελείται στη Λήμνο για την συντήρηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του ιερού των Καβείρων, με ετήσιες συμβάσεις. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

 • 1 ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και ελλείψει αυτού ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός
 • 1 ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων και ελλείψει αυτού ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός
 • 1 ΔΕ Σχεδιαστών (με εμπειρία στην αποτύπωση και σχεδίαση μνημείων και αρχαιολογικών ευρημάτων).

Οι ενδιαφερόμενοι και για τις δύο προκηρύξεις καλούνται να συμπληρώσουν τις αιτήσεις τους και να τις υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας, στην διεύθυνση: Σαπφούς 22, Τ.Κ. 81131, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, υπ’ όψιν κ. Παχού Ευφροσύνης (τηλ. επικοινωνίας: 22510  22087, 22510  40716), έως τις 27 Ιανουαρίου.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει:

 • Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας
 • Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
 • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν
 • Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Για τη θέση του ΠΕ Ιστορικού, με εξειδίκευση στην Οθωμανική Ιστορία, απαιτούνται:

 • Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με ειδίκευση στην Οθωμανική Ιστορία.
 • Άριστη γνώση της αγγλικής, ή γαλλικής, ή γερμανικής, ή ιταλικής γλώσσας.
 • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία.

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων

 • Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
 • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου 

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων

 • Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
 • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Τοπογράφων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων

 • Πτυχίο ΑΕΙ τμήματος Μηχανικών ειδικότητας Τοπογράφων της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
 • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου
 •  Αποδεδειγμένη εμπειρία 

ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Τοπογράφων

 • Ομώνυμο ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ Μηχανικών Τμήματος Τοπογράφων της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ
 • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία 

ΔΕ Σχεδιαστών με εμπειρία στην αποτύπωση και σχεδίαση μνημείων και αρχαιολογικών ευρημάτων (σε αρχαιολογικά έργα)

 • Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας ΔΕ της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία.

spot_img

More articles

spot_img
spot_img