Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024

Μόνιμοι οι εργαζόμενοι του “Βοήθεια στο σπίτι”

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Τροπολογία με την οποία επιτυγχάνεται η μονιμοποίηση του συνόλου των εργαζομένων του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” στους Δήμους, κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών “Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα”. Με τη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα που ανέκυψε με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο ακύρωσε την σχετική προκήρυξη του ΑΣΕΠ 4Κ/2020 κατά το μέρος αυτής που προέβλεπε ότι ειδική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη ως προς το σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων, δηλαδή και ως προς τις θέσεις για τις οποίες η εμπειρία αποτελεί βαθμολογούμενο κριτήριο.

Θυμίζουμε ότι στο νησί μας, στους Δήμους Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου, θα προσληφθούν 67 υπάλληλοι, όσοι απασχολούνται και σήμερα, οι οποίοι έχουν αυξημένη μοριοδότηση.

Οι θέσεις που θα καλυφθούν στο Δήμο Μυτιλήνης είναι:

 • 1 θέση ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών 
 • 4 θέσεις ΠΕ Κοινωνιολόγων 
 • 1 θέση ΠΕ Ψυχολόγου
 • 2 θέσεις ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
 • 5 θέσεις ΤΕ Κοινωνικών λειτουργών
 • 2 θέσεις ΤΕ Νοσηλευτών
 • 7 θέσεις ΔΕ Νοσηλευτών
 • 13 θέσεις ΥΕ Οικογενειακών βοηθών

Στο Δήμο Δυτικής Λέσβου θα καλυφθούν:

 • 1 θέση ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών
 • 4 θέσεις ΠΕ Κοινωνιολόγων
 • 4 θέσεις ΤΕ Κοινωνικών λειτουργών 
 • 9 θέσεις ΔΕ Νοσηλευτών 
 • 14 θέσεις ΥΕ Οικογενειακών βοηθών.

Η τροπολογία προβλέπει ότι με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατανέμονται, στις 2.909 θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ΟΤΑ α’ βαθμού χώρας, που προκηρύχθηκαν σύμφωνα με προκήρυξη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) όσοι περιλαμβάνονται στους αντίστοιχους οριστικούς πίνακες διοριστέων της εν λόγω προκήρυξης. Υποψήφιοι, οι οποίοι είχαν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία και περιλαμβάνονταν στους πίνακες κατάταξης της προκήρυξης αλλά όχι στους οριστικούς πίνακες διοριστέων, προσλαμβάνονται σε προσωποπαγείς θέσεις τακτικού προσωπικού των οικείων Δήμων και του ίδιου κλάδου και ειδικότητας αντίστοιχης με τη θέση για την οποία υπέβαλαν αίτηση, με ταυτόχρονη δέσμευση κενής οργανικής θέσης της ίδιας εκπαιδευτικής κατηγορίας και ανεξαρτήτως κλάδου, εφόσον υπάρχει, κατόπιν αιτήσεώς τους στο ΑΣΕΠ, η οποία υποβάλλεται σε προθεσμία 30 ημερών από την δημοσίευση του ψηφισθέντος νομοσχεδίου στο ΦΕΚ και εφόσον:

 • Άσκησαν εμπρόθεσμα αίτηση ακυρώσεως κατά της συγκεκριμένης προκήρυξης ή υπέβαλαν αίτηση θεραπείας κατά των οριστικών πινάκων διοριστέων, ή αίτηση προς το ΑΣΕΠ ύστερα από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης του ΣτΕ.
 • Η συνολική τελική τους βαθμολογία υπερβαίνει την βαθμολογία του τελευταίου διοριστέου στην αντίστοιχη θέση προτίμησής τους, υπολογιζομένου του κριτηρίου ειδικής εμπειρίας με την επιφύλαξη του κριτηρίου εντοπιότητας.

spot_img

More articles

spot_img
spot_img