Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024

Πρόσληψη 3 υπαλλήλων

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Κοινωνικό λειτουργό πλήρους απασχόλησης θα προσλάβει η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία “Ηλιακτίδα” για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – 2022”, το οποίο χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021 – 2025 του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία της “Ηλιακτίδας”, στο 1ο χλμ. του δρόμου Μυτιλήνης-Λουτρών (ώρες 10:00 – 15:00), ή ηλεκτρονικά (σε αρχεία pdf) στο e-mail: [email protected] με τίτλο / θέμα: Προκήρυξη (27/10/2022) Κοιν. Λειτουργός μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου, στις 3 το μεσημέρι. Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ερωτήματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Στόχος του έργου είναι η στέγαση ασυνόδευτων ανηλίκων, η παροχή σίτισης, και υποστηρικτικές υπηρεσίες στη Λέσβο. Ο κοινωνικός λειτουργός που θα προσληφθεί θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης έως τις 31 Ιανουαρίου 2023, με δυνατότητα ανανέωσης έως την ολοκλήρωση της δράσης. Ο εργαζόμενος θα παρέχει τις υπηρεσίες του στην πόλη της Μυτιλήνης και σε κοντινές περιοχές όπου λειτουργούν ξενώνες στο πλαίσιο του έργου.

 

Τα δικαιολογητικά

Μαζί με την αίτηση οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν:

  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλων δημόσιων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας
  • Βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά)
  • Aντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού
  • Βεβαίωση Εγγραφής – Υποβολής Ετήσιας Δήλωσης Στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού σε ισχύ
  • Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής ή Γαλλικής Γλώσσας
  • Αποδεικτικό γνώσης Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου
  • Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο γνήσιο υπογραφής (από ΚΕΠ, Α.Τ. ή gov.gr) ότι: “ο υποψήφιος απασχολούμενος δεν έχω καταδικαστεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα”.

Στα επιθυμητά μη υποχρεωτικά προσόντα περιλαμβάνονται επίσης βεβαιώσεις συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας και συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες.

 

Και 2 θέσεις στην “Κυψέλη”

Παράλληλα, το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες “Η Κυψέλη”, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ανάπτυξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προκηρύσσει δύο θέσεις εργασίας με συμβάσεις διάρκειας έως τις 30/04/2023. Πρόκειται για μια θέση  YE Αρρένων Μεταφορέων Ασθενών, πλήρους απασχόλησης με ωράριο 08:00-16:00 και μία θέση ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού, μερικής απασχόλησης με ωράριο 09:30-13:30. 

Τα καθήκοντα, τα επαγγελματικά προσόντα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιγράφονται στο παράρτημα, το οποίο  είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.kipseli-amea.gr.

Οι υποψήφιοι για τη θέση Μεταφορέα Ασθενών πρέπει να αποστείλουν ως τις 23 Νοεμβρίου το βιογραφικό τους σημείωμα με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση τρίτου προσώπου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στη διεύθυνση του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Α.με.Α. η «Κυψέλη»: Δικελή 4 – 81100 – Μυτιλήνη,  και ώρες γραφείου 08:00-15:30, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή και εμπρόθεσμη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 20 ημέρες υπολογιζόμενες ημερολογιακά και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης σε τοπικές εφημερίδες. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2251020022.

Για την θέση του Κοινωνικού Λειτουργού οι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν ως τις 13 Νοεμβρίου το βιογραφικό τους σημείωμα με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected],  αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση τρίτου προσώπου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στη διεύθυνση του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Α.με.Α. η «Κυψέλη»: Δικελή 4 – 81100 – Μυτιλήνη, και ώρες γραφείου 08:00-15:30, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή και εμπρόθεσμη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων γι’ αυτή τη θέση είναι 10 ημέρες, υπολογιζόμενες ημερολογιακά και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης σε τοπικές εφημερίδες.

spot_img

More articles

spot_img