“Έρχονται” 2.000 επιδοτούμενες θέσεις για το Δημόσιο

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένα νέο πρόγραμμα για ανέργους πρόκειται να δημοσιεύσει μέχρι το τέλος του έτους ο ΟΑΕΔ, με στόχο να καλυφθούν 2.000 θέσεις εργασίας σε φορείς του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Το πρόγραμμα

Το πρώτο πρόγραμμα θα αφορά την δημιουργία 2.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για μακροχρόνια ανέργους, ηλικίας 55 έως 67 ετών.

Το ποσό της επιχορήγησης θα είναι στο 50% του µηνιαίου µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους του ωφελούµενου µε ανώτατο όριο τα 600 ευρώ µηνιαίως.

Για κάθε ηµέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ηµερών το ανωτέρω µηνιαίο ποσό επιχορήγησης, όπως διαµορφώνεται κάθε φορά, µειώνεται κατά 1/25.

Στο µισθολογικό και µη µισθολογικό κόστος συµπεριλαµβάνονται οι συνολικές ακαθάριστες πραγµατικές µηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη.

Για την πρόσληψη µακροχρόνια ανέργων, η διάρκεια του προγράµµατος ορίζεται στους 12 µήνες µε δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 µήνες, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει η δικαιούχος επιχείρηση εντός 30 ηµερολογιακών ηµερών από τη λήξη του 12µήνου απασχόλησης.

Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις που μπορούν να συμμετέχουν είναι οι επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του Δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται με το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και οι επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010, οι οποίες ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά).

Ωφελούμενοι είναι άτομα ηλικίας 55-67 ετών που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον άνω των 12 μηνών.

Οι ωφελούμενοι οφείλουν:

α) Να είναι μακροχρόνια εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, ηλικίας 55-67 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος και το 67ο έτος της ηλικίας τους αντίστοιχα) κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 και μέχρι την πρόσληψή τους.

β) Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο ΑΣΔ.

γ) Να είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. (ν. 2431/1996), Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).

Μέσα στο επόμενο έτος αναμένεται να δημοσιευθεί μια δεύτερη πρόσκληση από τον ΟΑΕΔ που θα αφορά την κάλυψη 250 θέσεων από άνεργους νέους ηλικίας 22 – 39 ετών πτυχιούχους για την ανάσχεση του φαινομένου brain drain σε φορείς του Δημοσίου για 12 μήνες, με μισθό για ΠΕ 1.040 ευρώ και για ΤΕ 990 ευρώ.

Επίσης ένα ειδικό πρόγραμμα θα προκηρυχθεί για την κάλυψη θέσεων ανέργων ειδικά στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.